1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی در شرکت های صادراتی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، اجتناب مالیاتی، شرکت های صادراتی، نرخ مؤثرمالیات، داده های تابلویی پویا.
سال 1400
پژوهشگران سودابه برارجانی(دانشجو)، محمد عبدی سید کلایی(استاد مشاور)، شهریار زروکی(استاد راهنما)

چکیده

اجتناب مالیاتی موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت به سوی دولت می شود که از گذشته به عنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می شد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و اجتناب از مالیات شرکت ها در نمونه ای متشکل از 64 شرکت صادراتی در ایران در بازه زمانی 1388 تا 1398 است. برای این منظور در دو مرحله از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نخست ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار برآورد و سپس به برآورد اثر آن بر اجتناب مالیاتی شرکت ها پرداخته شد. نتایج پژوهش دلالت بر وجود اثر مستقیم ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دارد. همچنین اندازه شرکت و ارزش بازاری شرکت به ترتیب با اثر مستقیم و معکوس بر اجتناب مالیاتی همراه است.