1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی ایران با تاکید بر تحصیلات رسمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال، تحصیلات، تاهل، زنان، مناطق شهری و روستایی، ایران
سال 1397
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری ، شهریار زروکی ، نسیم سلمان پور ملکشاه

چکیده

زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در این مورد که زنان در جامعه و همچنین زندگی اقتصادی نقش مهم برعهده دارند، همیشه اتفاق نظر وجود داشته است. با این وجود، نقش زنان نه تنها به وسیله ی نظام های اقتصادی، بلکه به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر قرارگرفته و محدودشده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های خام طرح نمونه گیری هزینه-درآمد خانوار برای سال 1395 و روش لاجیت به تحلیل و تبیین اثر تحصیلات، وضعیت تأهل و سن زن و درامد همسر را بر احتمال اشتغال و مشارکت زنان در مناطق شهری و روستایی ایران می پردازد. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده ی این است که در مناطق شهری ایران تحصیلات با اثری مثبت بر احتمال اشتغال زنان همراه است ولی در مناطق روستایی تحصیلات اثر معناداری بر احتمال اشتغال زنان ندارد. تأهل هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با اثر منفی بر احتمال اشتغال زنان همراه است. رابطه میان سن زنان با اشتغال در مناطق شهری و روستایی به گونه ای است که با افزایش سن احتمال اشتغال زنان در بازار کار افزایش یافته و با به حداکثر رسیدن در دوره میان سالی شروع به کاهش می کند.