1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر رونق و رکود اقتصاد ی بر آلایند گی محیط زیست د ر ایران: با تمرکز بر بخش های اقتصاد ی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رونق و رکود اقتصاد ی، محیط زیست، د ی اکسید کربن، بخش های اقتصاد ی، ایران
سال 1397
مجله برنامه ریزی و بودجه
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، اکرم مقدسی سدهی

چکیده

د ر پژوهش حاضر تلاش می شود که اثر رونق و رکود اقتصاد ی بر آلایند گی محیط زیست د ر ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود . به همین منظور، از رهیافت خود توضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و د اد ه های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاد ه می شود ، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد ) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآورد می شوند . نتایج نشان می‎د هد که رونق و رکود اقتصاد ی اثر مستقیمی بر انتشار گاز د ی اکسید کربن د ر کوتاه مد ت و بلند مد ت د ارند . از یک سو، هنگامی که تولید ناخالص د اخلی (رونق اقتصاد ) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاد ه بیش تر از منابع افزایش می یابد ، انتشار آلایند گی نیز بالا می رود . از سوی د یگر، با ورود به د وران رکود اقتصاد ی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانند صنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ی د ر میزان مصرف انرژی د ر ایران) همراه است؛ انتشار آلایند گی کاهش می یابد . همچنین، د ر این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولید بر انتشار آلایند ه زیست محیطی تایید شد ؛ به نحوی که، د ر بلند مد ت، کل اقتصاد و د ر بخش های سه گانۀ مورد بررسی، کشش انتشار آلایند ه نسبت به تولید ، د ر د وران رونق اقتصاد ی بزرگ تر از واحد ، و د ر د وران رکود اقتصاد ی کوچک تر از واحد است. همچنین، د ر راستای نتایج به د ست آمد ه، پیشنهاد های اجرایی ارائه می‎شود .