1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نامتقارنی تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بیکاری؛ نفت؛ الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی؛ ایران
سال 1397
مجله مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، آرمان یوسفی بارفروشی ، امیرحسین فتح الله زاده

چکیده

در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده­ های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه­ های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه ­مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ­ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش­ ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می­ دهد که هم افزایش­ ها و هم کاهش­ ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی­ که نخست، اندازه اثر افزایش­ ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش­ ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه ­مدت بوده و تنها کاهش­ ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه ­های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه ­مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه­ های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می­ شود و دوم بر خلاف کوتاه­ مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه­ های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه­ های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه­ مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.