1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مصرف انرژی در ایران با تاکید بر نقش گروه های جمعیتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مصرف انرژی، جمعیت، گروه های سنی، ایران.
سال 1397
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، الهه خوشکام

چکیده

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرایندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. گروه های سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حایز اهمیت می باشد و کمتر به آن پرداخته شده است. این مطالعه با استفاده از داده های سالانه ی مصرف انرژی، قیمت نفت، گروه های سنی جمعیت و درآمد سرانه طی سال های 1350 تا 1394 و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به تحلیل مصرف انرژی در اقتصاد ایران با تأکید بر گروه های جمعیتی می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که قیمت نفت و درآمد سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معنادار بر مصرف انرژی دارد. هدفمندی یارانه ها بر مصرف انرژی موثر بوده و منجر به کاهش در سطح آن شده است. گروه جمعیت 9-0 سال و 64-10 سال به ترتیب اثر منفی و مثبت بر مصرف انرژی دارد. این در حالی است که هیچ یک از سه گروه سنی 9-0، 64-10 و 65 سال به بالا در بلندمدت اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.