1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کارایی مدیریت موجودی با تاکید بر ساختار هیئت مدیره: کاربردی از داده های تابلویی در شرکتهای تولیدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کارایی مدیریت موجودی، ساختار هیئت مدیره، مالکیت نهادیِ بخش عمومی، داده های تابلویی.
سال 1394
مجله پژوهش هاي حسابداري مالي
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، الناز طاهریان

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره، به همراه اثر مالکیت نهادیِ بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است. روش پژوهش متکی به اقتصادسنجی داده 7 شرکت تولیدی در 54 برای 1392-1388 های تابلویی طی دوره زمانی صنعت است. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادیِ بخش عمومی در صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات، کانی های فلزی و غیرفلزی و محصولات فلزی، منجر بهبود کارآیی مدیریت موجودی شده؛ اما در صنعت مواد دارویی سبب تضعیف آن می شود. همچنین در مورد اندازه هیئت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا به عنوان دو شاخص از ساختار هیئت مدیره، این نتیجه به دست آمد که از نظر علامت، اثر متفاوتی بر نسبت موجودی به فروش دارند. به نحوی که با افزایش اندازه هیئت مدیره، کارایی مدیریت موجودی کاهش می یابد؛ در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا با بهبود در کارایی همراه است.