1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
آزادسازی تجاری و عملکرد کشاورزی کاربردی از شاخص های درون بخشی و کلی تجارت بین الملل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آزادسازی تجاری، بخش کشاورزی، شاخص های تجارت بین الملل، ایران.
سال 1395
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، محمد احمد نتاج فریدونی

چکیده

با توجه به اثرپذیری دوگانه ساختارکل اقتصاد و بویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDL طی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاریِ بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت از اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری (مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت، اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.