1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی در منتخبی از شرکت های صادراتی در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، اجتناب مالیاتی، شرکت های صادراتی، بورس اوراق بهادار تهران
سال 1401
مجله مدلسازي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، محمد عبدی سید کلایی ، سودابه برارجانی

چکیده

هدف این مقاله بررسی آثار ناکارایی سرمایه­گذاری در نیروی کار بر فعالیت­های اجتناب مالیاتی شرکت ها برای نمونه­ای متشکل از 64 شرکت صادراتی در ایران طی بازه زمانی 1398-1388 است. برای این منظور، در دو مرحله از روش داده های تابلویی پویا و تخمین­زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید؛ بدین صورت که، نخست، ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و سپس، اثر آن بر اجتناب مالیاتی شرکت­ها برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر وجود اثر مستقیم ناکارایی سرمایه­گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی شرکت­ها دلالت دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد که ارزش بازاری و اندازه شرکت، به ترتیب، با اثر مستقیم و معکوس بر اجتناب مالیاتی همراه است. بنابراین، افزایش ابهام، محیط کنترلی ضعیف­تر و کاهش جریان­های نقدی مورد انتظار ناشی از ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، فرصت و زمینه را برای مدیریت شرکت درباره افزایش اجتناب مالیاتی فراهم می­آورد و دست اندرکاران حوزه مالیات باید به این نکته مهم توجه زیادی داشته باشند.