1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر بعد اقتصادی جهانی شدن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رفاه اقتصادی، جهانی شدن اقتصادی، شاخص KOF، داده های تابلویی.
سال 1397
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی ، شهریار زروکی ، سیده رقیه ساداتی امیری

چکیده

جهانی شدن مجموعه ای از فرآیندهای چندبعدی و پیچیده است که عرصه های متعددی ازجمله اقتصاد، ایدئولوژی، سیاست، فرهنگ و محیط زیست را دربرمی گیرد و موجب افزایش وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر می شود. جهانی شدن اقتصاد را می توان فرآیندی درنظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر می شود و تحرک روزافزون منابع، فناوری، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها، آسان تر صورت می گیرد و درنتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می-انجامد. در تمام حوزه های منتسب به جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد، ملموس ترین و فراگیرترین قلمرو را در ذهنیت همگان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر در این راستا، اثر بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی را برای منتخبی از کشورها در سه گروه درآمدی (50 کشور) در دوره ی زمانی 2005 تا 2015 مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص IEWB محاسبه شده است. نتایج برآورد الگو با روش داده های تابلویی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و ترکیبی بر رفاه اقتصادی کشورهای با درآمد بالا و با درآمد متوسط اثر مثبت و معنادار دارد، در حالی که این اثر در کشورهای با درآمد پایین منفی و معنادار می باشد. همچنین تاثیر درآمد سرانه بر رفاه اقتصادی دارای اثر مثبت و معنادار است در حالی که تورم تاثیر معناداری بررفاه اقتصادی کشورهای منتخب ندارد.