1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران (کاربردی از روش چرخهای مارکوف)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تکانه ، نرخ ارز، صادرات صنعتی، مارکوف.
سال 1399
پژوهشگران امیر منصور طهرانچیان ، سعید راسخی ، شهریار زروکی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آزمون تقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران (1395-1356) است. برای این منظور از الگوی چرخه ای مارکوف استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز هر دو بر صادرات اثرگذار است؛ ولی نکته قابل توجه این است که تکانه های منفی نرخ ارز؛ یعنی تکانه افزایش ارزش پول داخلی، صادرات را بیش تر تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین متغیر ارزش افزوده بخش صنعت و صادرات صنعتی با یک وقفه مثبت و معنادار است که موجب رشد صادرات صنعتی می شود. بر اساس نتایج آزمون والد، اثرات تکانه ها نامتقارن است. این اثرگذاری نامتقارن می تواند، بازتاب احساس نامتقارن نسبت به خطرپذیری و رفتار پوششی صادرکنندگان باشد. با توجه به این که افزایش و کاهش تکانه های نرخ ارز اثر منفی و نامتقارن بر صادرات صنعتی داشته است، سیاست های ارزی دولت باید مبتنی بر پرهیز از تضعیف و یا تقویت نرخ ارز باشد.