1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نامتقارن قیمت نفت بر بازار مسکن در ایران: کاربردی از رهیافت ARDL غیرخطی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قیمت نفت؛ بازار مسکن؛ NARDL
سال 1396
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی

چکیده

با مرور روند حرکتی قیمت نفت در اقتصاد ایران به نظر می رسد که دوره های رونق نفتی با افزایش قیمت مسکن همراه است ولی عکس چنین رابطه ایی در دوره های رکود نفتی به چشم نمی آید. از اینرو تحلیل رابطه بین قیمت نفت و قیمت مسکن نیازمند الگویی نامتقارن است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه شین و دیگران(2014)، تاثیر قیمت نفت بر قیمت مسکن در قالبی نامتقارن طی سال های 94-1351 مورد واکاوی قرار گیرد. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج وجود رابطه نامتقارن بین قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن را تایید می نماید. به نحوی-که در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش قیمت نفت اثری مثبت و معنادار بر قیمت مسکن دارد در حالی که کاهش قیمت نفت با اثری معنادار همراه نیست. در مجموع نتیجه پژوهش حاضر، توضیح جدیدی از چرخه تجاری بازار مسکن را ارائه می دهد و قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر اثرگذار در این چرخه معرفی می گردد. ولی نقش این متغیر تنها در دوره افزایش قیمت نفت تایید شده و نمایان می شود. یافته دیگر آنکه در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مصرف کننده اثری مثبت و معنادار بر قیمت مسکن دارد.