1403/04/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی ، شهید بهشتی ، ایران (1384 - 1389)
    عنوان رساله: طراحی مدل مدیریت استعداد برای سازمانهای دولتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
THE ROLE OF ONLINE MARKETING IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMES IN IRAQ DHAFER ALAMRANI, Aboalhasan Hosseini, morteza movaghar, mahmood yahyazadehfar (2645)
IDENTIFYING THE DEVELOPMENT TRENDS OF TOURISM MARKETING BASED ON MEDIA TECHNOLOGY IN KARBALA TOURISM OFFICES AHMED ALABEDI, Aboalhasan Hosseini, Meysam shirkhodaie, Bahareh Abedin (2024)
چارچوب مفهومی آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد فراترکیب ابوالحسن حسینی، زهرا غفوری، حامد محمدی (1402)
فرصت‌های کارآفرینانه گردشگری ورزشی براساس اقلیم جغرافیایی ایران تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1402)
Investigating the Effect of High-Performance Work Systems (HPWS) on Organizational Performance zeinab keramatiyazdi, Mohsen Alizadeh sani, Aboalhasan Hosseini (2023)
بازی وارسازی و نقش آن در تمایل به خرید مشتریان در صنعت بیمه مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مژگان باقری حجت (1402)
مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه های عصبی - فازی مهدی خسروی، ابوالحسن حسینی، جمال قاسمی (1401)
Modeling Solutions for the Development of Sports Entrepreneurship Opportunities at the Middle Level taghi ashori, Morteza Dousti, sayed mohammad hossein razavi, Aboalhasan Hosseini (2022)
راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی ورزشی در سطح کلان تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1400)
ارتباط کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ستاده های سازمانی : پژوهش فراتحلیل زینب کرامتی یزدی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1400)
تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان ابوالحسن حسینی، فاطمه جعفری بازیار (1398)
شناسایی فرصتهای کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1398)
تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل: با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی ابوالحسن حسینی، محسن علیزاده ثانی، زینب درویشی کلاهگری (1397)
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی، امیر تبسمی (1397)
تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کارآفرینی ورزش در ایران تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1396)
بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، احمد عباسی (1396)
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، سعید سعیدی (1395)
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، میثم شیرخدایی، ابوالحسن حسینی (1395)
ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری به روش IPA محمد رضا طبیبی، ابوالحسن حسینی، تیمور رضایی (1394)
مقاله ارائه شده
تأثیر ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی شیرین خطیری، ابوالحسن حسینی، محمد صفری (1401)
آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400)
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند راضیه بابائی، ابوالحسن حسینی، بهاره عابدین (1400)
تحلیل کیفیت ارتباط فرد-سازمان و رفتار نوآورانه ی کارکنان مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مریم دهقان (1398)
بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکرد های مدیریت منابع انسانی زینب کرامتی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1398)
نوع شناسی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، سید محمد حسینی ایمنی (1397)
توسعه ظرفیت تاب آوری سازمان از طریق فعالیتهای مدیریت استعداد استراتژیک فاطمه جعفری بازیار، ابوالحسن حسینی، محسن علیزاده ثانی (1396)
نقش نگرانی زیست محیطی بر مصرف محصول سبز بهاره پاشا زانوسی، ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی (1395)
نوع شناسی خدمات رفاهی کارکنان امیر تبسمی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1395)
بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر تحقق کارآفرینی ابوالحسن حسینی، محمد ولی پور خطیر، رقیه حیدرزاده (1395)
نقش بازاریابی رابطه مند در کارآفرینی ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، مائده نامور (1395)
مطالعه تطبیقی رابطه بین عملکرد زنجیره تامین با عملکرد سازمانی ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، علی حسینی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
مدیریت منابع انسانی پیشرفته( مباحث نوین) ابوالحسن حسینی، عباسعلی حاجی کریمی (1397)
مدیریت منابع انسانی از تئوری تا عمل عباسعلی حاجی کریمی، ابوالحسن حسینی (1395)
مدیریت استعداد در سازمان ابوالحسن حسینی، عباسعلی حاجی کریمی (1394)
برگزاری همایش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
اخلاق حرفه ای تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی ومسئولیت آنها در قبال گروه های آسیب پذیر مرتضی موقر، میثم شیرخدایی، فاطمه اشرفی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1402)
الگوی به اشتراک گذاری دانش با رویکرد مدیریت تنوع و برابری در صنعت گردشگری ابوالحسن حسینی، حسنعلی آقاجانی، فاطمه قاسمپور، محسن علیزاده ثانی، مرتضی موقر (1402)
نشریات
مدیریت منابع انسانی پایدار ابوالحسن حسینی، حسین بزرگیان (1399)
پایان نامه
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای گلخانه‌ای (مورد مطالعه استان مازندران) فرزاد مرادی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، ابوالحسن حسینی، مرتضی موقر (1398)