18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد مصرف كننده با نقش ميانجي ترجيح برند سبز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تصویر برند سبز؛ رضایت از برند سبز؛ اعتماد به برند سبز؛ رفتار خرید مصرف کننده؛ ترجیح برند سبز
مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، احمد عباسی (نفر سوم)

چکیده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ترجیح نام تجاری سبز، اعتماد به برند سبز و ارزش ویژه برند سبز اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه مازندران بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 370 نفر بصورت پرسشنامه جمع آوری و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم اﻓﺰار PLS 3.0 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS21 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رابطه مثبت و معناداری بین تصویر نام تجاری سبز، رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز با ترجیح برند سبز وجود دارد و همچنین ترجیح برند سبز با رفتار خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری دارد.