1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تصویر برند سبز؛ رضایت از برند سبز؛ اعتماد به برند سبز؛ رفتار خرید مصرف کننده؛ ترجیح برند سبز
سال 1396
مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، میثم شیرخدایی ، احمد عباسی

چکیده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ترجیح نام تجاری سبز، اعتماد به برند سبز و ارزش ویژه برند سبز اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه مازندران بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 370 نفر بصورت پرسشنامه جمع آوری و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم اﻓﺰار PLS 3.0 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS21 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رابطه مثبت و معناداری بین تصویر نام تجاری سبز، رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز با ترجیح برند سبز وجود دارد و همچنین ترجیح برند سبز با رفتار خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری دارد.