1403/04/26
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بازاریابی محتوایی با تشخیص برند و یادآوری برند با تاکید بر نقش تعدیلگر آگاهیِ صدر ذهن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی محتوایی، تشخیص برند، یادآوری برند، آگاهی از برند صدر ذهن
سال 1402
پژوهشگران مهران رشیدیان ، ابوالحسن حسینی ، محمد صفری

چکیده

تشدید رقابت و پیشرفتهای فناورانه از مهمترین تغییراتی هستند که در سالهای اخیر چهره بازاریابی و برندآفرینی را تغییر داده اند. تشدید رقابت سبب شده برندها برای شناخته شدن و به یاد آورده شدن در گروه محصول خود با دشواریهای بیشتری روبهرو شوند و از سوی دیگر پیشرفتهای تکنولوژیک، راهحلهای جدیدی به برندها برای حل این مشکل داده است. بازاریابی محتوایی یکی از این روشهای نوین است که سازمانها برای ایجاد تشخیص و یادآوری برند استفاده میکنند اما پژوهش های بسیار محدودی در خصوص رابطه بین این دو صورت گرفته و در نتیجه نیاز به پژوهش در این حوزه حس میشد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و توسعهای و از نظر روش تحقیق، توصیفی پیمایشی بوده است. مخاطبان برند سفرهای علی بابا، جامعه - آماری پژوهش را تشکیل میدادند و یک نمونه متشکل از ۳۸۴ نفر با روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد و ۳۸۵ پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفتند. در نهایت داده ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرمافزار Smart PLS 4 تحلیل شدند و مشخص شد بازاریابی محتوایی رابطه ای مثبت و معنادار با تشخیص برند و یادآوری برند دارد، اما آگاهی از برند صدر ذهن در این روابط نقش تعدیلگر را ایفا نمی کند.