1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی در مناطق روستایی بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کسب و کار روستایی، تمایل، موانع کسب و کار، جوانان روستایی
سال 1397
پژوهشگران سید محمد حسینی ایمنی(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

در ایران مناطق روستایی در دهه های گذشته از نظر بنیان های اقتصادی از آسیب پذیری زیادی برخوردار بوده اند. از این رو در تحقیق حاضر با توجه به مبانی نظری پژوهش، موانع موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی در مناطق روستایی بابل مورد شناسایی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین یافته‌های تحقیق حاضر، حاصل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه کیفی با نخبه گان و پرسشنامه ای است. با توجه مشخص نبودن تعداد جامعه آماری، جامعه نامحدود فرض شد و 384 نفر از جوانان روستایی مناطق بابل توسط نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن و تحلیل مسیر رگرسیون از طریق نرم افزار spss انجام شد. نتایج کیفی منجر به شناسایی موانع اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، محیطی و زیرساختی، فردی و خانوادگی و شناسایی سازه های هر یک از موانع گردید. نتایج کمی بدست آمده از این تحقیق نشان داد که به ترتیب موانع محیطی و زیرساختی، فردی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و خانوادگی، بیشترین موانع را برای جوانان در مسیر ایجاد کسب و کار روستایی ایجاد می نمایند.