1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر رهبری خدمت‌گزار بر رفتار نوآورانه با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی و انگیزه کاری (مورد مطالعه: اداره کل دادگستری استان کربلا)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رهبری خدمتگزار، رفتار نوآورانه، اعتماد سازمانی، انگیزه شغلی
سال 1401
پژوهشگران محمد الاسدی(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار نوآورانه با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی و انگیزه کاری در بین کارکنان اداره کل دادگستری استان کربلا می پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد، همچنین از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیقی و از نوع همبستگی است. میزان دخالت پژوهشگر در این پژوهش حداقل می-باشد و افق زمانی این پژوهش مقطعی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل دادگستری استان کربلا می باشند. ابزار سنجش مربوط به هر 4 متغیر، پرسشنامه های استاندارد هستند که دارای روایی محتوایی و سازه می باشند و آلفای کرونباخ همه پرسشنامه ها بیشتر از 0.7 و پایایی آنها مورد تایید است. بطور کلی در این تحقیق 7 فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد رهبری خدمتگزار بر رفتار نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری ندارد با این حال این سبک از رهبری بر اعتماد سازمانی و انگیزه کاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر فرضیات پژوهش تایید نشدند و یافته ها حاکی از آن است که اعتماد سازمانی بر رفتار نو آورانه تاثیر مثبت و معنا داری ندارد و اعتماد سازمانی رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار نوآورانه را میانجی‌گری نمی کند. در نهایت انگیزه کاری بر رفتار نوآورانه تاثیر معناداری ندارد و رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار نوآورانه را میانجی‌گری نمی کند.