1403/03/31
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی ساری 1 و 2 با نقش تعدیلگر استراتژی رهبری هزینه کسب و کار
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استراتژی منابع انسانی؛ بهره وری نیروی انسانی؛ استراتژی رهبری هزینه
سال 1395
مجله مدیریت بهره وری
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، محسن علیزاده ثانی ، حامد غلامی کردخیلی

چکیده

امروزه اهمیت منابع انسانی برای سازمان ها امری بدیهی است. منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسأله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های تولیدی فعال شهرک صنعتی ساری (1و2)، تشکیل می دهند که تعداد آنها 51 شرکت می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 37 شرکت تعیین گردید. در این پژوهش برای سنجش استراتژی منابع انسانی از پرسشنامه ی لپک و اسنل (2002)، برای سنجش بهره وری نیروی انسانی از پرسشنامۀ هرسی و گلداسمیت (1980) و برای سنجش استراتژی رهبری هزینه از پرسشنامۀ دس و دیویس (1984) استفاده شد. آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش برای پرسش نامه ی استراتژی منابع انسانی 0.94، برای پرسش نامۀ استراتژی رهبری هزینه 0.93و برای پرسش نامۀ بهره وری نیروی انسانی 0.92 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که (با توجه به اعداد بدست آمده برای ضریب مسیر و آماره t) استراتژی های تعهدی، بازدهی و مشارکتی منابع انسانی با بهره وری نیروی انسانی رابطه دارند؛ و همچنین استراتژی رهبری هزینه به عنوان متغیر تعدیلگر رابطه استراتژی مشارکتی منابع انسانی را با بهره وری نیروی انسانی تعدیل می کند.