1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الگوی فرآیندی آینده نگاری منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد ترکیبی تحلیل ساختار فازی و تحلیل رفتار بازیگران کلیدی
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
آینده نگاری منابع انسانی-تحلیل ساختار فازی-تحلیل رفتار بازیگران کلیدی
سال 1401
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، عیسی نیازی ، حسنعلی آقاجانی ، ابوالحسن حسینی

چکیده

طراحی الگوی فرآیندی آینده نگاری منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد ترکیبی تحلیل ساختار فازی و تحلیل رفتار بازیگران کلیدی