18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارتباط كاركردهاي مديريت منابع انساني و ستاده هاي سازماني : پژوهش فراتحليل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کارکردهای مدیریت منابع انسانی، ستاده های سازمانی، مهارت، انگیزش، فرصت
مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
شناسه DOI
پژوهشگران زینب کرامتی یزدی (نفر اول) ، محسن علیزاده ثانی (نفر دوم) ، ابوالحسن حسینی (نفر سوم)

چکیده

مطالعه حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت منابع انسانی است .هدف از این مطالعه ترکیب کمی نتایج پژوهش ها ،در حوزه تأثیر کارکرد های مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل توانایی - انگیزش – فرصت (A-M-O) بر ستاده های سازمانی می باشد. با استفاده از روش محاسبه اندازه اثر و نرم افزار CMA2 تعداد 145 مقاله در بازه زمانی سال های 1387 - 1397 برگرفته از مجله های پژوهشی مدیریت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری میان متغیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی و متغیر ستاده های سازمانی وجود دارد .یافته های این پژوهش برای مدیران سازمان ها دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری بر کارکردهای مهارت محور، انگیزش محور و فرصت محور در مدیریت منابع انسانی تأثیر معنی دار و مثبتی بر افزایش ستاده های مالی و عملیاتی سازمان ها خواهد داشت .