1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسا سطح بندی مؤلفه های جربان خدمات اعضای هیئت علمی با روش مدلساز ی ساختاری-تفسری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب استان مازندران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جربان خدمات، اعضای هیئت علمی، مدلسازی ساختاری تفسری
سال 1400
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه بابایی نسب ، ابوالحسن حسینی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

با توجه به چالشهای رسمایهگذاریهای جدید، امروزه طرایح برنامههای جربان خدمات مؤثر بهعنوان ییک از مهمترین ین دارد زیراکه سازمان نقش به رسا و موفقیت بیشب ی در جذب و نگهداری نربوی انسان اقدامات مدیریت منابع انسان به دست آوردن وحفظ مزیت رقاب ی درگر ین سازمان ها بیش ازهرچرب شایسته و متناس وجذب وحفظ نربوی انسان ب است. با توجه به اهمیت جربان خدمات در سازمان ین با اهداف سازمان و ض شناسا ها هدف اصیل پژوهش حا ین و سطحبندی مؤلفهها سطحبندی مؤلفههای جربان خدمات اعضای هیئتعلیم است. روش مطالعه: جهت شناسا از روش کیف- کیم مدلسازی ساختاری تفسربی استفاده شد. ابتدا مدل-های جربان خدمات صاحبنظران برر یس و ین مهمترین مؤلفه شدند، سپس از دو پرسشنامه مجزا جهت تائید و سطح ها شناسا بندی آنها استفاده شد. یافتهها: با ین استفاده از دو پرسشنامه مجزا طبق نظر خربگان دانشگاه استان مازندران ین تأیید و در 6 سطح های دول 11 مؤلفه نها قرار گرفتند. نتیجهگربی: مؤلفه ، اعطای مشوق ، جایگاه و اعتبار سازمان ی های تعدیل هزینه زندگ ها، تقدیر مایل و پاداشهای نقدی بر اساس عملکرد فردی و استقالل در کار در سطح اول بهعنوان تأثربپذیرترین مؤلفهها برای جربان خدمات اعضای هیئتعلیم بیان شدند زیرا که بهطور مستقیم و غربمستقیم تحت تأثرب سایر مؤلفهها قرار یمگربند و یش همه مؤلفههای جربان خدمات منجر به این 0 مؤلفه یم درسطح ششم همانند شوند. دو مؤلفه حقوق پایه وکارچال سنگ زیربنای مدل جربان خدمات اعضای هیئتعلیم عمل یمکنند و تقویت این دو مؤلفه بهبود و ارتقا در سیستم جربان خدمات را به همراه دارد یا هرگونه تحول اسایس و بهبود یک سیستم جربان خدمات باید از طریق این مؤلفهها صورت بگربد ازاینرو این دو مؤلفه بهعنوان مؤثرترین مؤلفه در سیستم جربان خدمات بیان یمشوند.