1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ادراک از آموزش الکترونیک در عملکرد آموزش الکترونیک با تبیین نقش تعدیلگری رهبری الکترونیکی مدیران (مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ادراک، عملکرد، رهبری الکترونیک، آموزش الکترونیک، اعضای هیئت علمی
سال 1400
پژوهشگران علی کریمی کلوخی(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، رضا میرعرب رضی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر بررسی تاثیر ادراک از آموزش الکترونیک در عملکرد آموزش الکترونیک با تبیین نقش تعدیلگری رهبری الکترونیکی مدیران می‌پردازد. برای سنجش متغیر‌ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران می‌باشند. برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول اصلاحیه کوکران با مقدار خطا 0.064 استفاده شد، که حجم نمونه از طریق این فرمول 145 نفر محاسبه شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss26 و Smart PLS3 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ادراک از آموزش الکترونیک و ابعاد آن(درک خودکارآمدی،لذت درک‌شده ، سودمندی درک‌شده ، قصد رفتاری برای استفاده، رضایت درک‌شده از سیستم و دستورالعمل‌های چند رسانه‌ای) به طور مثبت و مستقیم در عملکرد آموزش الکترونیک اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران تاثیر می گذارد. و تعدیلگری رهبری الکترونیک مدیران دانشگاه در رابطه بین ادراک از آموزش الکترونیک و عملکرد آموزش الکترونیک تاثیر منفی و مستقیم دارد.