18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير همراستايي استراتژيهاي بازاريابي و عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني در شركتهاي صنعتي توليد مبلمان اداري استان تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
همراستایی استراتژی های بازاریابی؛ عملکردزنجیره تامین؛ عملکردسازمانی؛ صنعت مبلمان اداری در استان تهران؛ مدلسازی معادلات ساختاری
مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شناسه DOI 10.22092/ijwpr.2021.106286
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، محمد رضا طبیبی (نفر دوم) ، سیدعلی حسینی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر«0همراستایی استراتژیهای بازاریابی» بر«عملکرد زنجیره تأمین» و«عملکرد سازمانی» در شرکت های مبلمان اداری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط در زمینه تولید و فروش مبلمان اداری، مستقر در شهرک های صنعتی چهاردانگه، خاوران و پرند در استان تهران است که در نهایت 206 نمونه جمع آوری شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخ‏گویی به سؤالات تحقیق، از «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، در سطح اطمینان 95% مشخص گردید که تأثیر «همراستایی استراتژی های بازاریابی» بر «عملکرد زنجیره تأمین» در شرکت های مبلمان اداری مورد بررسی 7.45، تأثیر«عملکرد زنجیره تأمین» بر«عملکرد سازمانی» در شرکت-های مبلمان اداری مورد بررسی 4.19، بدست آمد که نشان دهنده معنی داری نوع رابطه در این فرضیات می باشد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که «همراستایی استراتژی های بازاریابی» هم بطور مستقیم موجب بهبود «عملکرد سازمانی» می شود وهم بطور غیرمستقیم به افزایش «عملکرد زنجیره تأمین» شرکت های فعال در صنعت مبلمان اداری کمک می کند و این افزایش «عملکرد زنجیره تأمین» به بهبود «عملکرد سازمانی» می انجامد.