18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبه بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه از منظر خبرگان منابع انسانی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی نوآورانه، خبرگان منابع انسانی
پژوهشگران رقیه حیدرزاده (دانشجو) ، ابوالحسن حسینی (استاد راهنما) ، محمد ولی پور خطیر (استاد مشاور)

چکیده

اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه شامل جذب و استخدام نوآورانه، توسعه و آموزش نوآورانه، ارزیابی عملکرد نوآورانه و جبران خدمات نوآورانه می باشد. این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه از منظر خبرگان منابع انسانی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات جز تحقیقات میدانی است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. روش گرد آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش جمعی اساتید مدیریت منابع انسانی می باشد که از نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد ANP و DEMATEL و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و سوپر دسیژن انجام شده استو نتایج پگژوهش نشان داده که توسعه و آموزش کارکنان بیش ترین تاثیر را در میان سایر اقدامات مدیریت منابع انسانی در عملکرد نوآورانه دارد؛ چرا که سرمایه گذاری در آموزش موجب ارتقای سطح تخصص کارکنان در کلیه سطوح سازمان شده و پتانسیل ایجاد منبع بی پایانی از ایده ها را برای نوآوری بیشتر فراهم می آورد و بعد از آن به ترتیب جبران خدمات نوآورانه، ارزیابی عملکرد نوآورانه و جذب و استخدام نوآورانه اولویت دوم ، سوم و چهارم را در انجام فعالیت های نوآورانه به عهده دارند. همچنین در بین شاخص های شناسایی شده در این پژوهش ساعت کاری منعطف بالاترین اولویت را در افزایش عملکرد نوآورانه دارد. در آخر با توجه به این رتبه بندی راهکارهایی برای بهبود مدیریت منابع انسانی سازمان ها به مدیران این حوزه ارائه شد.