1403/03/31
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری در وﻓﺎداری و اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ، اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن
سال 1398
مجله مطالعات مديريت (بهبود و تحول)
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، مهدی رئوف

چکیده

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺎزی اﻧﮕـﺎری روی اﻧﮕﯿـﺰش و وﻓـﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ، از ﺑﻌـﺪ راﻫﺒـﺮدی؛ ﺗﺠﺮﺑـﯽ (آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ)، از ﺑﻌﺪ ﻫﺪف؛ ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ روش و ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ؛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮوش ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺎﻧﻮاده(ﯾﺎﻟﯿﺖ)ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ در ﺳﺎل 1396 . 15ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و 15ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﯾـﺎ ﮔـﻮاه ﺣﻀـﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ. اﺑﺘﺪا، از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن، ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑـﺎزی اﻧﮕـﺎری ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﮕﯿﺰش و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ از آزﻣﻮن t وابسته یا زوجی استفاده شد. نتایج ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری روی اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮوش، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد و در ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎزی اﻧﮕـﺎری روی وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن، دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ.