07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي اﻧﮕﺎري در وﻓﺎداري و اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ، اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن
مجله مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
شناسه DOI 10.22054/jmsd.2019.10419
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، مهدی رئوف (نفر دوم)

چکیده

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺎزی اﻧﮕـﺎری روی اﻧﮕﯿـﺰش و وﻓـﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ، از ﺑﻌـﺪ راﻫﺒـﺮدی؛ ﺗﺠﺮﺑـﯽ (آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ)، از ﺑﻌﺪ ﻫﺪف؛ ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ روش و ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ؛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮوش ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺎﻧﻮاده(ﯾﺎﻟﯿﺖ)ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ در ﺳﺎل 1396 . 15ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و 15ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﯾـﺎ ﮔـﻮاه ﺣﻀـﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ. اﺑﺘﺪا، از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن، ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑـﺎزی اﻧﮕـﺎری ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﮕﯿﺰش و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ از آزﻣﻮن t وابسته یا زوجی استفاده شد. نتایج ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری روی اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮوش، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد و در ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎزی اﻧﮕـﺎری روی وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن، دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ.