07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير هم راستايي راهبردهاي بازاريابي و عملكرد زنجيره تأمين بر عملكرد سازماني در شركت هاي صنعتي توليد مبلمان اداري استان تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هم راستایی راهبردهای بازاریابی، عملکرد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، صنعت مبلمان اداری، استان تهران، مدل سازی معادلات ساختاری.
مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شناسه DOI 10.22092/ijwpr.2021.106286
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، محمد رضا طبیبی (نفر دوم) ، علی حسینی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر هم راستایی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت های مبلمان اداری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط در زمینه تولید و فروش مبلمان اداری، مستقر در شهرک های صنعتی چهاردانگه، خاوران و پرند در استان تهران بود که درنهایت 206 نمونه جمع آوری شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی بود و برای آزمون فرضیات و پاسخ گویی به سئوالات تحقیق، از مدل سازی - معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، در سطح اطمینان 95 % مشخص گردید که تأثیر هم راستایی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های مبلمان اداری موردبررسی 45 / 7 ، تأثیر عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت های مبلمان اداری موردبررسی 19 / 4 به دست آمد که نشان دهنده معنیداری نوع رابطه در این فرضیات می باشد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که هم راستایی راهبردهای بازاریابی هم به طور مستقیم موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود و هم به طور غیرمستقیم به افزایش عملکرد زنجیره تأمین شرکت های فعال در صنعت مبلمان اداری کمک میکند و این افزایش عملکرد زنجیره تأمین به بهبود عملکرد سازمانی میانجامد