1402/12/07
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری (مورد مطالعه: اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی رابطه مند ،وفاداری رفتاری ،قدرشناسی مشتری
سال 1397
مجله راهبردهاي بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران مائده نامور ، میثم شیرخدایی ، ابوالحسن حسینی

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری پرداخته است. تاکتیک های پیشنهادی شامل پست الکترونیک، پاداش ملموس، ارسال پیام کوتاه، شبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت ، ارتباط بین فردی و رفتار ترجیحی می باشد که در این تحقیق به بررسی آن ها پرداخته شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق، اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد هستند و روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چند مرحله ای، است و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر محاسبه شده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 94/0 به دست آمده است. در این تحقیق جهت آزمون فرضیات و بررسی برازندگی مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها شامل تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، به ترتیب نرم افزار های 21SPSS و Smart PLS به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد( با توجه به ضرایب معناداریz و ضرایب مسیر)، تنها سه تاکتیک شبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت و رفتار ترجیحی بر قدرشناسی مشتری تاثیر گذارند. همچنین قدرشناسی مشتری نیز باعث وفاداری رفتاری او می شود.