07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري رفتاري با نقش واسطه قدرشناسي مشتري (مورد مطالعه: اعضاي باشگاه مشتريان چرم مشهد)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی رابطه مند ،وفاداری رفتاری ،قدرشناسی مشتری
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، مائده نامور (نفر سوم)

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری پرداخته است. تاکتیک های پیشنهادی شامل پست الکترونیک، پاداش ملموس، ارسال پیام کوتاه، شبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت ، ارتباط بین فردی و رفتار ترجیحی می باشد که در این تحقیق به بررسی آن ها پرداخته شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق، اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد هستند و روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چند مرحله ای، است و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر محاسبه شده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 94/0 به دست آمده است. در این تحقیق جهت آزمون فرضیات و بررسی برازندگی مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها شامل تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، به ترتیب نرم افزار های 21SPSS و Smart PLS به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد( با توجه به ضرایب معناداریz و ضرایب مسیر)، تنها سه تاکتیک شبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت و رفتار ترجیحی بر قدرشناسی مشتری تاثیر گذارند. همچنین قدرشناسی مشتری نیز باعث وفاداری رفتاری او می شود.