1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه بانکهای تجاری استان گلستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
(ارزیابی عملکرد)، (تعهد سازمانی)، (وفاداری مشتری)
سال 1401
پژوهشگران شیرین خطیری(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، ابوالحسن حسینی(استاد راهنما)

چکیده

ارزیابی عملکرد بعنوان قلب هر سازمان محسوب می‌شود که نتیجه‌ی آن سبب رساندن سازمان به اهدافش می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر تعهدسازمانی و وفاداری مشتریان و بررسی تأثیر تعهد سازمانی و وفاداری مشتریان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی – پیمایشی می-باشد.. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد شعبانی (1393)، کارمن کلودیا (2013) و سبزئی (1393) جمع-آوری، و بین 180نفر کارکنان و 180 مشتری توزیع شده است و روایی و پایایی آن از طریق دو نرم افزار SPSS و smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری،کارکنان و مشتریان شعبِ مرکزی بانک‌های دولتی و خصوصی گرگان و کردکوی می‌باشند که تعداد آن‌ها با فرمول کوکران نیز محاسبه شد. در نهایت تعداد360 پرسشنامه جمع‌آوری شد. یافته‌ها حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد اثر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی و وفاداری مشتری دارد و بین تعهد سازمانی و وفاداری مشتریان رابطه مثبتی وجود دارد.