18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، داﻧﺶ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
پژوهشگران ماهم ادیبیان (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم)

چکیده

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻛﺜﺮا از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻓﻮاﻳﺪ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻣﺮوزی ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن داﻧﺶ در د ﺳﺘﺮس اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﺮروز ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ