1402/12/05
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، داﻧﺶ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
سال 1396
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، ماهم ادیبیان

چکیده

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻛﺜﺮا از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻓﻮاﻳﺪ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻣﺮوزی ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن داﻧﺶ در د ﺳﺘﺮس اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﺮروز ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ