1402/07/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و استقرار ویژگیهای شخصیتی شغل و شاغل در انتصاب کارکنان شرکت گاز استان مازندران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ویژگیهای شخصیت، شغل و شاغل، انتصاب کارکنان
سال 1401
پژوهشگران ابوالحسن حسینی

چکیده

دستیابی به اهداف سازمان مبتنی بر تواناییهای پرسنل در انجام وظایف تعیین شده و تطبیق پذیری آنها با محیط متغیر است. بدیهی است که توجه به ابعاد شخصیت افراد باعث میشود تا کارکنان به تناسب خود در کارهایی فعالیت داشته باشند که خود به آن علاقه و توانایی دارند. لذا، انتخاب صحیح در مدیریت منابع انسانی این است که شاغل (با توجه به مشخصاتی که در شرایط احراز شغل درج گردیده) و شغل (آن طور که در شرح شغل توصیف شده است) در تناسب باشند. در این طرح، با مطالعه کتابچه شرح مشاغل شرکت گاز استان مازندران و مصاحبه با کارشناسان خبره موضوع پژوهش و نیز بررسی شبکه اطلاعات شغلی O*NET، به شناسایی ویژگیها و نوع مشاغل و شرایط احراز آنها در شرکتهای گاز استان مازندران پرداخته شد؛ سپس در زمینه شناخت ویژگیهای شخصیتی متناسب با این نوع مشاغل، مجدداً از شبکه شغلی O*NET و نیز نظریه تناسب شغل و شخصیت هالند (1985) بهره برداری شد. در نهایت برای تعیین نوع شخصیت کارکنان، از پرسشنامه شخصیت نئو (NEO-FFI) استفاده گردید. علاوه بر این در محیطهای صنعتی و سازمانی موقعیتهای مختلفی پیش می آید که افراد باید متناسب با آن رفتار خود را تطابق دهند؛ ازاینرو ابزار جدید و مطرح شخصیتی-شغلی DISC برای تکمیل در این سنجش استفاده شد. در کنار ارزیابی شخصیت، هوش IQ و هوش هیجانی کارکنان نیز در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این طرح شامل 160 شغل می باشد که از این تعداد با توجه به بررسی های بعمل آمده و ماهیت پروژه و ارتباط آن با مشاغل، 90 شغل با پایه 16 به بالا مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس نیز همکارانی که دارای این مشاغل در شرکت گاز استان مازندران بودند، مورد آزمون و بررسی واقع گردید. درنهایت با بررسی و تحلیل اطلاعات بدست آمده به شناسایی و تنظیم استانداردها و ویژگیهای موردنیاز برای انجام مشاغل پرداخته شد و دستورالعملهای اجرایی برای بهبود تناسب ویژگیهای شاغل با شغل، انتصاب مناسب کارکنان تنظیم گردید تا راهکاری برای بهبود و ارتقاء وضعیت فعلی منابع انسانی شرکت باشد.