1402/07/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی ورزشی در سطح کلان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی کارآفرینی ورزشی سطح کلان
سال 1400
مجله خط مشي گذاري عمومي در مديريت
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، سید محمدحسین رضوی ، مرتضی دوستی ، تقی عاشوری

چکیده

زمینه: به طور کلی مطالعات در حوزه کارآفرینی راهبردهای فعالیتهای کارآفرینانه را عمدتا با تمرکز بر مقوله فرصت و مزیت رقابتی نشان می دهد به همین دلیل تفکر غالب در ادبیات کارآفرینی، فرصت کارافرینانه است و جوهره کارآفرینی راهبردی، فرصت های کارآفرینانه است که توانمندیهای شرکت ها را به منظور افزایش سودآوری نشان می دهد بنابراین ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ارائه راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی ورزشی در سطح کلان اﺳﺖ. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش آمیخته که با مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع در بخش کیفی: 40 نفر از خبرگان دانشگاهی کارآفرینی و مدیریت ورزشی با نمونه گیری هدفمند نظری مشارکت داشتند. در بخش کمّی: با نمونه گیری تصادفی 164 نفر از کارآفرینان ورزشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی، انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ی محقق ساخته جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ مقوله ها و برازش مدل بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار آماری واریانس محور «Smart PLS(3)» انجام ﺷﺪ. یافته ها: مدل مذکور در سطح کلان: با 5 مقوله به ترتیب (اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی)، شناسایی و رتبه بندی شدند و رابطه ی بین مقوله ها با سازه ی سطح کلان مثبت و معنی دار (58/2 ≤ T) و برازش مدل پژوهشی (727/0= GOF) قوی ارزیابی شد. نتیجه گیری: بر اساس مصاحبه انجام شده در بخش کیفی راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی با رویکرد سطح کلان در پنج مقوله اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی گزارش شده است.