1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل: با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرپرستی اجحاف آمیز؛ تمایل به ترک شغل؛ خودکارآمدی؛ رفتار آوایی
سال 1397
مجله مطالعات رفتار سازماني
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، محسن علیزاده ثانی ، زینب درویشی کلاهگری

چکیده

پژوهش حاضر درپی بررسی تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان است. پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گرد آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ساری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات از 395 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد که آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/83 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و انجام تحلیل عاملی تأییدی و آزمون الگوی پژوهش از نرم افزار PLS و همچنین برای بررسی پایایی و آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان می دهد که سرپرستی اجحاف آمیز اثر معنی داری بر تمایل به ترک شغل، رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان دارد. همچنین رفتار آوایی، اثر منفی و معنی داری بر تمایل به ترک شغل دارد. از طرفی، خودکارآمدی اثر معنی داری بر تمایل به ترک شغل و رفتار آوایی ندارد.