07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير سرپرستي اجحاف آميز بر تمايل به ترك شغل: با ميانجي گري رفتار آوايي و خودكارآمدي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرپرستی اجحاف آمیز؛ تمایل به ترک شغل؛ خودکارآمدی؛ رفتار آوایی
مجله مطالعات رفتار سازمانی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، محسن علیزاده ثانی (نفر دوم) ، زینب درویشی کلاهگری (نفر سوم)

چکیده

پژوهش حاضر درپی بررسی تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان است. پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گرد آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ساری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات از 395 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد که آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/83 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و انجام تحلیل عاملی تأییدی و آزمون الگوی پژوهش از نرم افزار PLS و همچنین برای بررسی پایایی و آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان می دهد که سرپرستی اجحاف آمیز اثر معنی داری بر تمایل به ترک شغل، رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان دارد. همچنین رفتار آوایی، اثر منفی و معنی داری بر تمایل به ترک شغل دارد. از طرفی، خودکارآمدی اثر معنی داری بر تمایل به ترک شغل و رفتار آوایی ندارد.