1402/07/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی فرصتهای کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کشف فرصت، فرصت کارآفرینانه، ورزش قهرمانی، صنعت ورزش و ایران.
سال 1398
مجله مطالعات راهبردي ورزش و جوانان
شناسه DOI
پژوهشگران سید محمدحسین رضوی ، مرتضی دوستی ، تقی عاشوری ، ابوالحسن حسینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبهبندی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی میباشد. این تحقیق از لحاظ استراتژی (راهبرد) کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا با هدف کاربردی و توسعهای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاهی، فارغ التحصیلان و دانشجویان گرایشهای مختلف رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی، مدیران سازمانی با تخصص پژوهشی یا اجرایی در حوزه ورزش قهرمانی و رویدادهای ورزشی و آشنا با مبانی کارآفرینی و همچنین کارآفرینان حوزه ورزش قهرمانی میباشند که با روش نمونهگیری هدفمند در مجموع 32نفر در مصاحبه نیمه ساختاریافته به روش دلفی طی چهارنوبت مشارکت داشتند تا اشباع نظری حاصل گردید. ابزارپژوهش، دستورالعمل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی محتوایی آنها توسط متخصصان و خبرگان دانشگاهی و کارآفرینی تأیید شد و پایایی ابزار (برگه های کدگذاری) با کمک ضریب توافق بین کدگذاران یعنی ضریب پیاسکات ( 31درصد) تعیین گردید. با شناسایی 174فرصت کارآفرینی در 6زیرحوزه و رتبه بندی آنها نتایج نشان داد که درآمد و فعالیتهای تجاری، فعالیتهای باشگاه ورزشی و استعدادیابی ورزشی به ترتیب رتبههای نخست تا سوم اهمیت زیرحوزهها را داشتهاند. هزینه پایین شروع کسب وکار، ظرفیت بالای نوآوری و اشتغال، ایجاد توسعه پایدار، تنوع بالادر زمان و مکان کسب وکار از ویژگیهایی هستند که میتوان با بررسی فرصتها به آن پی برد و نیروی انسانی در ورزش (فارغالتحصیلان و ورزشکاران) به اقتضای توانمندی های خود می توانند به کارآفرینی مبادرت ورزند