07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اﻋﺘﻤﺎد، اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
مجله مطالعات مدیریت گردشگری
شناسه DOI 10.22054/tms.2016.5732
پژوهشگران سیده زینب ابراهیم زاده گنجی (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، ابوالحسن حسینی (نفر سوم)

چکیده

اﻋﺘﻤﺎد آﻏﺎز ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪدوﻃﺮﻓﻪو از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزدر اﻧﺠﺎم دادوﺳﺘﺪاﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻتﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ، ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮده و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪﻋﻨﻮاناﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎراز ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊآوریﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوری 388ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 384ﮐﻮﮐﺮان و SPSS16 اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ، AMOS18 ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺪ، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﻣﻨﯿﺖ، ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزیﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.از اﯾﻦ رو، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻣﯽﺗﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اراﺋﻪ داد.