1403/04/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اﻋﺘﻤﺎد، اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
سال 1395
مجله مطالعات مدیریت گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران سیده زینب ابراهیم زاده گنجی ، میثم شیرخدایی ، ابوالحسن حسینی

چکیده

اﻋﺘﻤﺎد آﻏﺎز ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪدوﻃﺮﻓﻪو از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزدر اﻧﺠﺎم دادوﺳﺘﺪاﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻتﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ، ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮده و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪﻋﻨﻮاناﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎراز ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊآوریﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوری 388ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 384ﮐﻮﮐﺮان و SPSS16 اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ، AMOS18 ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺪ، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﻣﻨﯿﺖ، ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزیﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.از اﯾﻦ رو، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻣﯽﺗﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اراﺋﻪ داد.