18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رﻓﺎه؛ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ؛ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ
مجله مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
شناسه DOI 10.22054/jmsd.2018.8649
پژوهشگران محسن علیزاده ثانی (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، امیر تبسمی (نفر سوم)

چکیده

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺲازﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎیﻣﺎﻟﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮانﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻨﺒﻊﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽﭘﺎﯾﺪارﺑﺮایﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﺣﻮزه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا وارد ﻣﮑﺘﺐ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎء داﺷﺘﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد لوتانز(2007)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ملی نفت ایران که در شش ماهه اول سال 1395 ازﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از نمونه تصادفی 344 ﻧﻔﺮی، ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری داده اﺳﺖ.