18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير شدت رقابت بر عملكرد سازماني با نقش مديريت منابع انساني راهبردي و تصوير برند (مورد مطالعه: هتلهاي استان مازندران)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شدت رقابت، تصویر برند، مدیریت منابع انسانی راهبردی، عملکرد سازمانی.
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، محمد رضا طبیبی (نفر دوم) ، پریسا علی نتاج (نفر سوم)

چکیده

پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع انسانی راهبردی میپردازد. پژوهش حاضر بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها، پیمایشی توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش، هتل های استان مازندران می باشد که از طریق نمونهگیری - تصادفی، اطلاعات از 32 هتل بصورت پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده و انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون الگوی پژوهش از نرم افزار PLS و همچنین به منظور بررسی پایایی و آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با نرمافزار پی ال اس نشان داد که شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان میدهد که شدت رقابت تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همچنین مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.