18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي شاخص هاي حكمراني خوب شهري در شهرهاي مقصد گردشگري به روش IPA
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تنکابن، حکمرانی خوب شهری، شهرهای مقصد گردشگری، IPA
مجله گردشگری شهری
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رضا طبیبی (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، تیمور رضایی (نفر سوم)

چکیده

شهرهای مقصد گردشگری شهرهایی هستند که اقتصاد خانوار در اکثر آن ها وابستگی شدیدی به جذب گردشگر دارد؛ بهطوریکه بسیاری از مشاغل شکلگرفته در این شهرها، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، نیازهای گردشگران را برآورده می کنند و از این طریق خانوار ها به امرار معاش می پردازند. به منظور ایجاد بستر مناسب توسعة گردشگری پایدار شهری، بهویژه در شهرهای مقصد گردشگری، حکمرانی خوب شهری و نزدیک شدن به شاخص های آن ضرورتی تردیدناپذیر است. هدف این تحقیق شناخت جامع میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر تنکابن، بهعنوان یکی از شهرهای مقصد گردشگری، است. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه، در اختیار کارشناسان برجستة مهندسان مشاور و اعضای گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان مازندران و همچنین استادان صاحبنظر دانشگاه مازندران، با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکترا در زمینة مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط با امور شهری، قرار گرفت. برای تحلیل آماری از روش IPA استفاده شد. مهمترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان تعیین شد که سنگ بنای حکمرانی خوب شهری به منزلة روش مدیریت مشارکتی است. شاخص امنیت نیز بالاترین عملکرد را در این شهر داشت. درنهایت، نتیجه گیری شد که شاخص های حکمرانی خوب شهری، با وجود اهمیت بالای آنها، عملکرد پایینی در مدیریت شهر تنکابن داشت که راهکارهایی به منظور ارتقای آن ارائه شد.