18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزش الکترونیک ؛ عملکرد ؛ اعضای هیئت علمی، پاندمی کرونا
پژوهشگران مرتضی موقر (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، رضا میرعرب رضی (نفر سوم) ، علی کریمی کلوخی (نفر چهارم)

چکیده

ویروس کرونا از زمان شروع وسپس همه گیری آن موجب دگرگونیهای بسیاری در سطح جوامع ، سازمانها ، فعالیتهای اجتماعی وکسب وکارها گردید. دانشگاهها ازجمله سازمانهایی بودند که به سرعت به سمت استفاده از شیوه الکترونیک در انجام فعالیتها واز جمله ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان روی آوردند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آمو زش الکترونیک بر عملکرد اعضای هیئت علمی دردانشگاه مازندران در دوره پاندمی کرونا بوده است. نمونه مرکب از130 نفر از اساتید دانشگاه فوق الذ کر بوده اند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی معتبر صورت گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها ،به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls3 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از شیوه آموزش الکترونیک در دوره مورد بررسی بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران تاثیر گذار بوده است.با توجه به نتایج توصیه میگردد حتی چنانچه بحران کرونا بطور کامل مرتفع گردد مدیران دانشگاه از شیوه آموزش الکترونیک حداقل به عنوان مکمل روش حضوری و به عبارتی شیوه ترکیبی (بهره توامان از روش حضوری و الکترونیکی)استفاده نمایند.