1403/04/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزش الکترونیک ؛ عملکرد ؛ اعضای هیئت علمی، پاندمی کرونا
سال 1400
پژوهشگران مرتضی موقر ، ابوالحسن حسینی ، رضا میرعرب رضی ، علی کریمی کلوخی

چکیده

ویروس کرونا از زمان شروع وسپس همه گیری آن موجب دگرگونیهای بسیاری در سطح جوامع ، سازمانها ، فعالیتهای اجتماعی وکسب وکارها گردید. دانشگاهها ازجمله سازمانهایی بودند که به سرعت به سمت استفاده از شیوه الکترونیک در انجام فعالیتها واز جمله ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان روی آوردند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آمو زش الکترونیک بر عملکرد اعضای هیئت علمی دردانشگاه مازندران در دوره پاندمی کرونا بوده است. نمونه مرکب از130 نفر از اساتید دانشگاه فوق الذ کر بوده اند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی معتبر صورت گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها ،به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls3 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از شیوه آموزش الکترونیک در دوره مورد بررسی بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران تاثیر گذار بوده است.با توجه به نتایج توصیه میگردد حتی چنانچه بحران کرونا بطور کامل مرتفع گردد مدیران دانشگاه از شیوه آموزش الکترونیک حداقل به عنوان مکمل روش حضوری و به عبارتی شیوه ترکیبی (بهره توامان از روش حضوری و الکترونیکی)استفاده نمایند.