07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير هوش هيجاني بر عشق به برند با تبيين نقش ميانجي اعتماد به برند
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هوش هیجانی، عشق به برند، اعتماد به برند
مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، سعید سعیدی (نفر سوم)

چکیده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ هوش هیجانی و عشق به برند مشتریان برند LG اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری این پژوهش ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن برند LG ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ محدود، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در میان بانک ایمیل 107 هزارتایی کاربران فعال اینترنت ﺗﻮزﻳﻊ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 1772 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار LISREL8.8 ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS21 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و ﻋﺸﻖ به ﺑﺮﻧﺪ وجود ندارد، هوش هیجانی اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند دارد و همچنین پژوهش رابطه مثبت و معنادار اعتماد به برند بر عشق به برند را نشان می دهد.