1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین بازاریابی محتوایی و آگاهی از برند مورد مطالعه: جامعه مخاطبان برند سفرهای علی بابا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازاریابی محتوایی، آگاهی از برند، آگاهی از برند صدر ذهن، یادآوری برند، تشخیص برند
سال 1402
پژوهشگران مهران رشیدیان(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، ابوالحسن حسینی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بازاریابی محتوایی و متغیر آگاهی از برند و ابعاد این متغیر شامل آگاهی از برند صدر ذهن، یادآوری برند و تشخیص برند میپردازد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و توسعهای و از منظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را جامعه مخاطبان برند سفرهای علیبابا تشکیل میدهند و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد 384 نفر با روش غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 0.89 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزارهای SPSS و PLS صورت گرفته است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان می دهند که هر چهار فرضیه مورد تایید قرار گرفته اند و بازاریابی محتوایی از رابطه ای مثبت و معنادار با آگاهی از برند و اجزای آن یعنی تشخیص برند، یادآوری برند و آگاهی از برند صدر ذهن برخوردار است.