1403/03/24
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ(FAHP ) ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺎزی، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
سال 1394
مجله مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
شناسه DOI
پژوهشگران حسنعلی آقاجانی ، ابوالحسن حسینی ، زهرا سروری

چکیده

تجاری­ سازی نقش مهمی را در معرفی محصولات شرکت­های دانشذ­بنیان به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی ایفا می کند. در تحقیق حاضر به اولویت ­بندی عوامل موثر بر تجاری ­سازی محصولات در شرکت­های دانش ­بنیان مستقر در مراکز رشد مناطق شمالی ایران با استفاده از تکنیک FAHP پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات تعداد 12 نفر از کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، عوامل تکنولوژیکی مهم ترین عامل تاثیرگذار در تجاری سازی محصولات می­ باشد. همچنین عوامل فرعی تخصص مدیریت، تکنولوژی نوآورانه به موقع، نیاز مشتری و حمایت­های دولت از دید خبرگان بالاترین درجه اهمیت را کسب نموده ­اند.