18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ(FAHP ) ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺎزی، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
مجله مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
شناسه DOI
پژوهشگران حسنعلی آقاجانی (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، زهرا سروری (نفر سوم)

چکیده

تجاری­ سازی نقش مهمی را در معرفی محصولات شرکت­های دانشذ­بنیان به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی ایفا می‏کند. در تحقیق حاضر به اولویت ­بندی عوامل موثر بر تجاری ­سازی محصولات در شرکت­های دانش ­بنیان مستقر در مراکز رشد مناطق شمالی ایران با استفاده از تکنیک FAHP پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات تعداد 12 نفر از کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، عوامل تکنولوژیکی مهم‏ترین عامل تاثیرگذار در تجاری سازی محصولات می­ باشد. همچنین عوامل فرعی تخصص مدیریت، تکنولوژی نوآورانه به موقع، نیاز مشتری و حمایت­های دولت از دید خبرگان بالاترین درجه اهمیت را کسب نموده ­اند.