1403/03/24
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکه شهرام احمدی، محبوبه پارسایی، بهروز قربانزاده (1400)
سرمایه، منش و میدان تولید ادبی در شعر سلمان هراتی شهرام احمدی، فاطمه السادات میرزاده (1400)
بررسی کارکرد شگرد آیرونی در شعر نسیم شمال شهرام احمدی، سیده فاطمه کاظمی (1400)
الدور الرئیسی للجانب الأنثوی (الأنیما) فی أشعار نزار قبانی ونادر نادربور حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، شهرام احمدی (1400)
الوطنیه فی شعر "یوسف الخال" و"سلمان هراتی" المقاوم حسن گودرزی لمراسکی، شهرام احمدی، مهدی شاهرخ، ربابه کاظم زاده (1398)
بررسی مقایسه ای حجاب عرفانی در اندیشه عطّار و مولوی کورس کریم پسندی، شهرام احمدی (1397)
بررسی مؤلفه های پُست مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک فرزاد بالو، شهرام احمدی، مریم خواجه نوکنده (1397)
تاملی در تصویرهای دانش بنیاد شعر انوری شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی (1396)
تعویق خود در داستان پردازی محمدرضا کاتب پارسا یعقوبی جنبه سرایی، فردین حسین پناهی، شهرام احمدی (1396)
شیوههای خاصِ بهرهگیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی شهرام احمدی، آلیس سعیدی، مصطفی میردار رضایی (1396)
خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنت عرفانی با رویکردی ارسطویی فرزاد بالو، شهرام احمدی، مطهره رضایی چراتی (1395)
بررسی مولفه های رمانتیسم در رمان بامدادخمار شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1395)
بازتاب اندیشه های ملامتی در شعر فخرالدین عراقی شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394)
مقاله ارائه شده
بررسی مقایسه ای تاویل در مثنوی مولوی و مقالات شمس شهرام احمدی، الهام صادقی خطیبانی (1400)
نقد شطاحی در ترازوی مقالات شمس تبریزی شهرام احمدی، سیده طاهره موسوی (1398)
بررسی جلوه های شگرد تلمیح در سوگ سروده های ملاعلی فاخر سناری شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1396)
کالبد شناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395)
کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395)
نگاهی اجمالی به موسیقی بیرونی و زبان شعری اخوان شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی (1395)
بررسی همسانی های سبکی کلیله و دمنه دو مرزبان نامه شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی، مصطفی میردار رضایی (1395)
درون مایه های سیاسی- اجتماعی رمان «مدیر مدرسه» شهرام احمدی، سهراب منصوری منش (1394)
تاثیر قرآن کریم بر غزلیات سعدی شهرام احمدی، محمد کیا کجوری (1393)
همنشینی معنایی حروف در گلستان سعدی شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی (1392)
کتاب
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
گواهی ضیافت اندیشه شهرام احمدی (1402)
حافظ پژوهی شهرام احمدی (1400)
آشنایی با آیین نامه ارتقا شهرام احمدی (1399)
تاریخ تمدن اسلامی شهرام احمدی (1395)
مهارتهای ارتباطی شهرام احمدی (1395)
گزارش نویسی شهرام احمدی (1395)
روش و فنون تدریس شهرام احمدی (1394)
تجربه ارتقا کیفی آموزش شهرام احمدی (1390)
کرسی نظریه‌پردازی
بررسی ابعاد آیرونی هستی مثنوی سیاوش حق جو، بتول مهدوی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1400)
نشریات
دوفصلنامه پژوهش های ادبی - فلسفی شهرام احمدی، فرزاد بالو (1401)
مدیر مسئولی نشریه پژوهش های ادبی فلسفی شهرام احمدی، فرزاد بالو (1400)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تحلیل چند معنایی واژگان دارای پسوند اشتقاقی (ی)و (ین) در دیوان رهی معیری طه اکبری، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
استعاره مفهومی در داستان های شهرنوش پارسی پور فاطمه اساسه، شهرام احمدی، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
کارکردهای معنا و زیبا شناختی صفت بیانی مطلق در اشعار حافظ مهدی اسدی، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
شخصیت و شخصیت پردازی در رمان پاییز فصل آخر سال است از نسیم مرعشی فاطمه اکبرپور، رضا ستاری، شهرام احمدی (1401)
بررسی دورنمایه های شلوارهای وصله دار و لولی سرمست اثر رسول پرویزی فهیمه آقاجان زاده، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1401)
آسیب شناسی دروس ادبیّات فارسی متوسطه اوّل علیرضا دهقان، شهرام احمدی، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی امیر حسین قنبری، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1400)
چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی حدیثه خادمی، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
بررسی ساحت های وجودی شمس تبریزی در مقالات شمس کوثر ولی پور، بتول مهدوی، شهرام احمدی (1399)
بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی مهدیه محبی شولمی، شهرام احمدی، بتول مهدوی (1399)
آیرونی در کلیات نسیم شمال سیده فاطمه کاظمی، سیاوش حق جو، شهرام احمدی (1399)
تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو فاطمه السادات میرزاده، مرتضی محسنی، شهرام احمدی (1399)
بررسی کارکرد فعل در گلستان سعدی سیدرضا سیدی، شهرام احمدی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری شیما عبدی، قدسیه رضوانیان، شهرام احمدی (1397)
تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور فاطمه حیدری، مرتضی محسنی، شهرام احمدی (1397)
مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی سیده حاتمه جولانی، غلامرضا پیروز، شهرام احمدی (1396)
بررسی مقایسه ای شادی و خوشدلی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی حلیمه خداداد، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1396)
درون مایه شعر شفیعی کدکنی محمد نیک نیا، شهرام احمدی، مسعود روحانی (1396)
بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی سیده زینب پناهیان، حسین حسن پورآلاشتی، شهرام احمدی (1396)
مقایسه ی تأویل در مثنوی مولانا و مقالات شمس الهام صادقی خطیبانی، سیاوش حق جو، شهرام احمدی (1395)
مقایسه ی دیوان حافظ و بابافغانی از منظر تصویر و محتوا محمد جهلت، مرتضی محسنی، شهرام احمدی (1395)
بررسی باورهای عامیانه درباره ی حیوانات در متون تمثیلی- عرفانی عطرالله قنبری، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
آیرونی در مثنوی معنوی نرگس شفیعی آکردی، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1395)
خوانشی تراژیک از داستان شیطان در سنت عرفانی با رویکرد ارسطویی مطهره رضایی چراتی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1395)
خوانش رمان سنگ صبور صادق چوبک با رویکرد منطق مکالمه ای باختین مریم خواجه نوکنده، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1394)