08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان محورهاي انديشگي شعر فروغ فرخزاد در پيوند با برخي عناصر سبك شناسيك
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبکشناسی، فرخزاد، فروغ، محور فکری.
مجله پژوهش های ادبی و بلاغی
شناسه DOI 10.30473/PAB.2019.46333.1668
پژوهشگران پروانه دلاور (نفر اول) ، شهرام احمدی (نفر دوم)

چکیده

1313 ه. ش.( از چهرههای - فروغ فرخزاد ) 1345 مشخص و صاحبسبک شعر معاصر و شاید همۀ ادوار شعر فارسی است که روند تکاملی شعر امروز از رمانتیسیزم نوقدمایی تا رئالیزم و سمبولیسزم اجتماعی در سیرِ شعر او به سمت جوهری متعالی و شریف، قابل مشاهده است. جایگاه ویژۀ فروغ در درجۀ نخست به دلیل صدای خاص زنانهای است که از شعرش شنیده میشود. درک شاعرانۀ عمیق فروغ، ناشی از دیدی تازه و موجب تولدی دیگر در شعر امروز است. سبک شخصی وی با نگاه زنانۀ آزاد و ژرف، شعر و زندگی را در هم میآمیزد و یگانگیِ عمیقش با طبیعت، تکرارهای طبیعی و طنینِ حسیِ کلام را رقم میزند. مختصات شعری در حوزۀ معنی، شامل مضامین انسانی و اجتماعی و در حوزۀ صورت شامل تناسب و هماهنگی میان عناصر سازندۀ صورت، یعنی ادبیت و زبان شعر است و ساختمان، سازش و همنوایی صورت و معنی یا تعبیر و مضمون است. در این پژوهش، به شیوۀ اسنادی به استخراج مقولههای تکرارشوندۀ اندیشگی پرداخته میشود و ضمن تحلیل بن- مایههای فکری شاعر، خطوط پیوند آنها با برخی عناصر سبکشناسیک شعر پررنگ میشود. محورهای برجستۀ اندیشگی در شعر فروغ )مرگ، انسان، زن، عصیان و مدرنیته( موجد زبان و بیانی خاص گشته است.