08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تطبيقي مفهوم عرفاني كنايه ها در ترجمة عربي عمرشبلي از ديوان حافظ «براساس نظرية آنتوان برمن»
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حافظ،عمرشبلی،کنایه،ترجمه،ادبیّات تطبیقی
مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی
شناسه DOI
پژوهشگران بهروز قربانزاده (نفر اول) ، شهرام احمدی (نفر دوم)

چکیده

حافظ شیرازی از شاعران ایران زمین است که شهرتش را باید در سرودن غزلیات او جستجو کرد.وی به دلیل احاطة کم نظیر بر فنون بلاغی، به زیبایی و هنرمندانه، غزلیات خودرا بدین آرایه ها مزیّن نمود.شهرت حافظ همة عالم، حتّی جهان عرب را نیز در نوردیده است.ادبای عرب ازاوایل قرن بیستم به پژوهش و تحقیق پیرامون حافظ پرداختند واوّلین گام دراین زمینه را، ابراهیم شواربی- مترجم و نویسندة مصری- برداشت. تاکنون بیش از30 ترجمه از دیوان وی به زبان عربی انجام پذیرفته است.از جمله مشهورترین مترجمان عرب زبان اشعارحافظ، عمرشبلی- نویسنده و شاعر- از کشور لبنان است که دیوان او را در چهارجلد به نظم عربی برگرداند.این مقاله بر آن است تا به شیوة تطبیقی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ترجمة عربی شبلی از کنایه ها را در دیوان حافظ، براساس نظریة آنتوان برمن، مورد نقد و بررسی قرار دهد.برآیند پژوهش نشان می دهد که عمر شبلی با توجّه به اینکه، نزدیک به 20 سال از عمر خود را در ایران سپری کرده، امّا به بسیاری از مفاهیم کنایی اشعار حافظ پی نبرده است.در نتیجه؛ در انتقال مفاهیم عالی غزلیات حافظ به مخاطب عربی، چندان موفّق نبوده است.