08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد شطاحی در ترازوی مقالات شمس تبریزی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی، نقد صوفیه، متابعت
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول) ، سیده طاهره موسوی (نفر دوم)

چکیده

شمس تبریزی از عارفان قرن هفتم هجری است که به واسطه ی تأثیر شگرفی که بر مولوی نهاد ه، همواره د ر ه د وستد اران و پژوهشگران افکار مولانا بود ه است. گذشته از زند گی اسرارآمیز شمس، برخی اعتقاد ات ّکانون توج و نگرش های عرفانی وی سبب می شود تا همچنان باب پژوهش های علمی پیرامون این شخصیت باز بماند . یکی از این نگرش ها، انتقاد گزند ه و بی پروایی است که نسبت به مشایخ صوفیه و بزرگان عالم عرفان روا د اشته است. انتقاد ات شمس بر اساس معیارهایی بود ه که یکی از مهم ترین آنها معیار متابعت است. د ر نگاه شمس ، ی بزرگانی چون بایزیدّ تبریزی، متابعت مهم ترین رکن د یند اری و بارزترین جلوه ی پیروی از حقیقت است و حت ی شمس اند ، آماج انتقاد و اعتراض کوبند ه د ر متابعت رسول نبود ه ً ج و ابن عربی، تنها بد ین د لیل که کاملا ّ حلا . قرار گرفته اند پژوهش پیش رو بر آن است تا به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی، نگاه انتقاد ی شمس تبریزی نسبت به سه اد ی وی را بازشناساند و نیز جایگاه ّ ف را بررسی کند و از این رهگذر ملاک های نق ّنفر از مشایخ و بزرگان تصو . برجسته ی متابعت را د ر تبیین مراحل سیر و سلوک عرفانی، با تمرکز بر اند یشه های شمس بررسی نماید