1402/12/06

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش
سال 1396
پژوهشگران شهرام احمدی

چکیده

مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش