1402/12/07

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
خوانشی تراژیک از داستان شیطان در سنت عرفانی با رویکرد ارسطویی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حلاج، احمد غزّالی، عین القضات همدانی، ابلیس، تراژدی
سال 1395
پژوهشگران مطهره رضایی چراتی(دانشجو)، شهرام احمدی(استاد مشاور)، فرزاد بالو(استاد راهنما)

چکیده

داستان ابلیس (شیطان)، در سنت عرفانی کلاسیک، دو مواجهه ی متفاوت را، موجب می شود: غالب عرفا همسو و همصدا با تلقی متعارف و متداول ، شیطان را خصم مبین و رانده شده از درگاه حق می دانند. امّا در مقابل ، بعضی از عرفا قرار دارند که به نوعی ستایشگران شیطان محسوب می شوند . عرفایی چون حلاج، امام احمد غزّالی و عین القضات همدانی در این دسته جای می گیرند . اینان تفسیری تراژیک از داستان شیطان ارائه می کنند به گونه ای که اوج و فرود او از مقام قرب تا مرحله ی سقوط و رانده شدن ، قهرمان تراژدی ها را فرایاد می آورد، و وحدت های سه گانه ی کنش ، زمان و مکانِ موجود در سیر رواییِ سرنوشت شیطان ، موجب می شود مخاطب با خواندن این داستان ، دچار کاتارسیس یا پالایش درونی گردد. به تعبیر دیگرعناصر تراژیک ، به ویژه با تلقی ارسطویی آن در قسمت های مختلف داستان شیطان به وضوح قابل مشاهده است. این نوشتار به طرح و شرح این ماجرا می پردازد.