08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
خوانشی تراژیک از داستان شیطان در سنت عرفانی با رویکرد ارسطویی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حلاج، احمد غزّالی، عین القضات همدانی، ابلیس، تراژدی
پژوهشگران مطهره رضایی چراتی (دانشجو) ، فرزاد بالو (استاد راهنما) ، شهرام احمدی (استاد مشاور)

چکیده

داستان ابلیس (شیطان)، در سنت عرفانی کلاسیک، دو مواجهه ی متفاوت را، موجب می شود: غالب عرفا همسو و همصدا با تلقی متعارف و متداول ، شیطان را خصم مبین و رانده شده از درگاه حق می دانند. امّا در مقابل ، بعضی از عرفا قرار دارند که به نوعی ستایشگران شیطان محسوب می شوند . عرفایی چون حلاج، امام احمد غزّالی و عین القضات همدانی در این دسته جای می گیرند . اینان تفسیری تراژیک از داستان شیطان ارائه می کنند به گونه ای که اوج و فرود او از مقام قرب تا مرحله ی سقوط و رانده شدن ، قهرمان تراژدی ها را فرایاد می آورد، و وحدت های سه گانه ی کنش ، زمان و مکانِ موجود در سیر رواییِ سرنوشت شیطان ، موجب می شود مخاطب با خواندن این داستان ، دچار کاتارسیس یا پالایش درونی گردد. به تعبیر دیگرعناصر تراژیک ، به ویژه با تلقی ارسطویی آن در قسمت های مختلف داستان شیطان به وضوح قابل مشاهده است. این نوشتار به طرح و شرح این ماجرا می پردازد.