08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان سرمايه، منش و ميدان توليد ادبي در شعر سلمان هراتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جامعه شناسی ادبیات منش میدان سرمایه کنش سلمان هراتی
مجله ادبیات پارسی معاصر
شناسه DOI 10.30465/COPL.2022.39013.3664
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول) ، فاطمه السادات میرزاده (نفر دوم)

چکیده

جامعه شناسی ادبیات که به بررسی تولید و پیامدهای اجتماعی ادبیات می پردازد، به عنوان یک دانش میان رشته ای از یک سو، به ادبیات، زبان شناسی و فلسفه مرتبط است و از سوی دیگر به علوم اجتماعی و تاریخی. از آنجا که پس از پیروزی انقلاب در شعر اجتماعی جرقه هایی حاصل شد و شعر اجتماعی انقلاب به عنوان جریانی قدرتمند و تثبیت شده شکل گرفت، این پژوهش می کوشد تا با نظریۀ منش و میدان بوردیو و با روش تحلیلِ کیفی ـ توصیفی، سه مؤلفۀ اصلی منش، میدان و سرمایه را در اشعار سلمان هراتی بررسی کند. بر اساس نتایج این تحقیق، شعر هراتی به عنوان کنش شاعر، حاصل ارتباط منش و موضع او در میدان های سیاسی، اجتماعی و ادبی است. او به عنوان شاعر انقلابی در برخی اشعارش انتقاد و اعتراض به وضعیت نابسامان جامعه، فاصلۀ طبقاتی موجود در آن زمان و غرب گرایی دارد. دراین میان کنش های شعری با مضمون حبّ ودوستی نسبت به امامان، رهبر معظم، شهیدان و ... برجسته تر به کار گرفته است.