1402/12/12
علی اکبر باقری خلیلی

علی اکبر باقری خلیلی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302667

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1376 - 1381)
    عنوان رساله: فرهنگ اصطلاحات طبی در ادب فارسی
  • کارشناسی زبان وادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1364 - 1368)
    عنوان پایان‌نامه:
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، تربیت مدرس ، ایران (1368 - 1371)
    عنوان رساله: فرهنگ بیماری ها و داروها و درمان ها در متون ادب فارسی تا پایان قرن ششم ه.ق
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی تطبیقی انسان معنوی در اندیشه مولانا و وین دایر مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1402)
باستانگرایی، رهیافتی به هویّت فرهنگی در آثار سعدی الهه برزگر، علی اکبر باقری خلیلی، علی کریمی مله، سیاوش حق جو (1402)
کارکردهای تعلیق در ایجاد ابهامهای زبانی و ویرایشی با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، شاملو و موسوی ملیحه هاشمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1401)
سبک شناسی لایه ای تذکرهالاولیاء عطار در سه لایۀ واژگانی، نحوی وبلاغی مقدسه کوچک زاده، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، قدسیه رضوانیان (1401)
«بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400)
بررسی شگرد های طنز در اشعار اکبر اکسیر یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
طرح واره حرکتی در منطق الطیر عطار علی اکبر باقری خلیلی، عارفه طاهری (1400)
تحلیل اغراض ثانوی فعل امر اشعار اجتماعی مجموعه آیینه ای صداها سیده فاطمه ذبیح پور، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400)
ویژگی های زبانی و ادبی طنز کارناوالی در رمان های دهۀ چهل و پنجاه صدیقه مهران فر، غلامرضا پیروز، غریب رضا غلامحسین‌زاده، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
بازکاوی مؤلّفه‌های ناتورالیستی با تکیه بر «گذر از تابوها» در رمان «زمستان 62» بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین القضات همدانی علیرضا تقوی کوتنائی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62 بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399)
تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی محمد علی اکبرزاده، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
گزینش واژگانی رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور سیده فاطمه نیک گهر، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
طرح واره عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق الطیر عطار علی اکبر باقری خلیلی، عارفه طاهری (1398)
مخاطب شناسی در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نقش ترغیبی ساناز ازاری، علی اکبر باقری خلیلی (1398)
A comparative study of romantic naturalism in Shafiee Kadkani and Badi Saqour parinaz bagheri, GholamReza Pirouz, Aliakbar Bagherikhalili, Hassan Goodarzi (2018)
بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396)
بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی » ین « با تکیه بر متون ادبی علی اکبر باقری خلیلی، روجا آدینه پورباقری (1396)
گفتمان شناسی انتقادی چوبک، در رمان «تنگسیر» صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی، غلامرضا پیروز (1396)
رستم و جست وجوی فردیّت در جهانگیرنامه رضا ستاری، علی اکبر باقری خلیلی، سوگل خسروی (1396)
تحلیل گفتمان سیاسی اجتماعی رابطۀ عاشق و معشوق در غزلیات سعدی علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1396)
شیوه ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل های پست مدرن سید محمد هاشمی، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
تحلیل درون مایه ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام روجا آدینه پورباقری، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1395)
تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مهدیس کاظمی (1395)
گفتمان طنز در آثار صادق چوبک صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
قیدهای آغازین، عنصری از الگوی وصفی-روایی در شعر نیما علی اکبر باقری خلیلی، امیرحسین بهمنی (1395)
تحلیل «آنیما» در غزلیات حافظ شیرازی علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1395)
بررسی مقایسه ای ویژه زبان قدرت در سیاست نامه و نصیحه المولوک لیلا درویشعلی پوراستانه، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
شگردهای طنز پردازی درکتاب شلوارهای وصله دار سارا زارع جیرهنده، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی علی اکبر باقری خلیلی، مریم زلیکانی (1394)
بازشناسی نوع دستوری واژه «یعنی» در زبان فارسی مرتضی انصار، علی اکبر باقری خلیلی (1394)
طرحواره ی حجمی رهیافتی به واقگرایی سعدی علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1393)
گفتگو در شعر فروغ فرخزاد علی اکبر باقری خلیلی، مرضیه حقیقی (1393)
تجربه ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه ی گلاک و استارک علی اکبر باقری خلیلی، سهراب قهارپور گتابی (1392)
طرح واره چرخشی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1392)
منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیات سعدی علی اکبر باقری خلیلی، مریم محمودی (1391)
کارکرد اجتماعی «ضمایر شخصی» در اشعار سیاوش کسرایی علی اکبر باقری خلیلی، مریم بختیاری (1391)
دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی علی اکبر باقری خلیلی، طیبه غزنوی (1391)
تحلیل غزلیات حافظ شیرازی براساس نظریه نقاب و سایه ک .گ .یونگ ∗ علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1390)
بررسی ادارک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حافظ علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1390)
هویّت فرهنگی در غزلیّات حافظ شیرازی علی اکبر باقری خلیلی (1389)
شادی در غزلیّات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی علی اکبر باقری خلیلی، عصمت عامری (1389)
محورهای «آز» و «کنش» های شخصیّت های آزمند در شاهنامه ی فردوسی علی اکبر باقری خلیلی، مهدیه رحیمی نژاد (1387)
راز و رازداری در عرفان مولوی غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی (1387)
بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه زیبایی شناسانه نیچه علی اکبر باقری خلیلی، غریب رضا غلامحسین‌زاده (1387)
در باره ی سه اصطلاح طبی در قصاید خاقانی علی اکبر باقری خلیلی (1386)
شادی در فرهنگ و ادب ایرانی علی اکبر باقری خلیلی (1386)
آماج های طنز سیاسی حالت علی اکبر باقری خلیلی (1385)
تحلیل درونمایه های طنز حالت علی اکبر باقری خلیلی (1384)
نقدی بر گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی علی اکبر باقری خلیلی (1381)
کرسی نظریه‌پردازی
تأثیر شگردهای آمیغی بلاغی (صناعات کنایه‌محور) بر فرآیند تکوین و تکامل تصویر سبک‌های شعر فارسی مدیر مدیر سامانه، سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1397)
پایان نامه
بررسی جلوه های شادی در منظومه خسرو و شیرین سکینه جانبازی، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
تحلیل چند معنایی واژگان دارای پسوند اشتقاقی (ی)و (ین) در دیوان رهی معیری طه اکبری، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
پیشبررسی نسبت شعر و موسیقی در غزلیات حافظ با محوریت اوزان کرشمه آوا خدادی، علی اکبر باقری خلیلی، فرزاد بالو (1401)
کارکردهای معنا و زیبا شناختی صفت بیانی مطلق در اشعار حافظ مهدی اسدی، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
تحلیل هویت فرهنگی در اشعار حافظ معصومه بابائیان، رضا ستاری، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
تحلیل عناصر زبانی و اقلیمی در ضرب المثل های شرق استان مازندران مریم عشیری، رضا ستاری، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
هویت فرهنگی در آثار سعدی شیرازی الهه برزگر، علی کریمی مله، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
تحلیل هویّت فرهنگی در آثار سعدی شیرازی الهه برزگر، سیاوش حق جو، علی کریمی مله، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی ملیحه هاشمی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بررسی طنز و شگردهای طنزپردازی در آثار احمد گلچین معانی علیرضا قنبری حیدرآبادی، علی اکبر باقری خلیلی، بتول مهدوی (1400)
تحلیل اشعار سیمین بهبهانی و محمّد رضا شفیعی کدکنی از دیدگاه کاربردشناسی سیده فاطمه ذبیح پور احمدی، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم بهاره قربان نژاد زواردهی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی حدیثه خادمی، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سلمان رحیمی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بررسی مقایسه ای نگرش هرمنوتیکی عین القضات همدانی و پل ریکور علیرضا تقوی کوتنائی، علی اکبر باقری خلیلی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1400)
تحلیل استعاره مفهومی «زندگی، تجارت است» در غزلیّات حافظ شیرازی مرضیه باقری میارکلایی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
تحلیل گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ احمد توانایی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1398)
تحلیل ارتباط غیر کلامی در لیلی و مجنون نظامی نیلوفر ستایش، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی طنز دهه 80 با تکیه بر آثار کیومرث صابری، عمران صلاحی، ابوالفضل زرویی نصرآبادی و اکبر اکسیر یحیی شیخی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1396)
بررسی مقایسه ای شادی و خوشدلی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی حلیمه خداداد، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1396)
تحلیل تصویرهای درباری در قصاید فارسی محمدعلی سلمانزاده، علی اکبر باقری خلیلی، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1396)
بررسی باورهای عامیانه درباره ی حیوانات در متون تمثیلی- عرفانی عطرالله قنبری، شهرام احمدی، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
بررسی نظریه ی استعاره و دگردیسی آن در مکتب جرجانی مسعود اسکندری، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1392)