1403/04/01
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل تشبیه در مثنوی هشت بهشت امیر خسرو دهلوی حبیب روحی کیکانلو، حسین حسن پورآلاشتی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
تجمیع هرمنوتیک تلفیقی در قاب تصویر با تکیه بر شعر «بی‌دل» مهدی اخوان‌ثالث راشین مبشری، حسین حسن پورآلاشتی، فاطمه جمالی (1402)
طرحواره‌های روانشناختی رابط نحو به نما در شعر «هدیه» فروغ فرخزاد راشین مبشری، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی (1402)
بررسی تطبیقی انسان معنوی در اندیشه مولانا و وین دایر مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1402)
مؤلفه های سوررئالیستی ابهام زا در غزلیات شمس تبریزی زهرا پورخیراللهی، مسعود روحانی، رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
کارکردهای تعلیق در ایجاد ابهامهای زبانی و ویرایشی با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، شاملو و موسوی ملیحه هاشمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1401)
مزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله ودمنه نصرالله منشی مریم حبیبیان، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
«بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400)
بررسی تبارشناسانه مفهوم الیناسیون (ازخودبیگانگی) در داستان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی رقیه هاشمی، غلامرضا پیروز، مهدی خبازی کناری، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعۀ موردیِ نماز، روزه) رضا امینی، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بازکاوی مؤلّفه‌های ناتورالیستی با تکیه بر «گذر از تابوها» در رمان «زمستان 62» بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62 بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
ترکیب بندی شعری از دیدگاه مکاتب ادبی با تکیه بر شعر «در میدان» احمد شاملو حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، رضا ستاری، راشین مبشری (1399)
سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399)
بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین خدیجه نامدار جویباری، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی (1399)
بررسی نقش شگردهای کنایه محور در تصویرسازی براعت استهلال های نفثه المصدور حسین حسن پورآلاشتی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1397)
بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی علی اصغر خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396)
بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه حسین حسن پورآلاشتی، مهدیه جوادی (1396)
بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی امیرحسین بهمنی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396)
نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی حسین حسن پورآلاشتی، بهروز آقابابایی رودباری (1396)
تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مهدیس کاظمی (1395)
بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1395)
نقد اسطوره ای و روان شناختی جایگاه زن در بانوگشسب نامه رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مرضیه حقیقی (1394)
نقد روان‌کاوانه داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی حسین حسن پورآلاشتی، عفت السادات غفوری (1392)
دلیل نگارش آثار منثور از دیدگاه نویسندگان آنها حسین حسن پورآلاشتی، احمد خلیلی (1392)
هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1391)
زن به مثابه نماد در داستان های اسطوره گرای معاصر ایران رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مریم بنی کریمی (1390)
عوامل ابهام معنایی در شعر طالب‌آملی حسین حسن پورآلاشتی (1390)
قصه شهر سنگستان: اسطوره شکست حسین حسن پورآلاشتی، اسماعیل مرادی (1389)
تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1388)
تبارشناسی شهرت خیام در غرب عیسی اَمن خانی، مراد اسماعیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1388)
نگاهی سبک‌شناختی به واژگان در زبان شعر فروغ حسین حسن پورآلاشتی، پروانه دلاور (1387)
عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد حسین حسن پورآلاشتی، پروانه دلاور (1387)
متناقض نمایی در قصاید خاقانی حسین حسن پورآلاشتی، محمدعلی باغبان (1386)
بررسی مفهوم دیو از اوستا تا شاهنامه حسین حسن پورآلاشتی، زیور قلی‌زاده (1385)
بازتاب اندیشه وجودی در اسطوره سیمرغ در شعری از خانلری حسین حسن پورآلاشتی، عیسی امن خانی (1385)
«معنی بیگانه» در شعر صائب تبریزی حسین حسن پورآلاشتی (1384)
خرقه: آیین، پیدایش و تحول آن حسین حسن پورآلاشتی (1381)
تحلیل سبک شعر طالب آملی حسین حسن پورآلاشتی (1379)
درون مایه های سیاسی - اجتماعی رمان چشمهایش حسین حسن پورآلاشتی، سهراب منصور لکورج (1378)
کتاب
ده فرمان در نقد شعر حسین حسن پورآلاشتی، راشین مبشری (1398)
شش در چهار تجزیه و تحلیل اشعار معاصر حسین حسن پورآلاشتی، راشین مبشری (1398)
برگزاری همایش
فعالیت های علمی اجرایی
تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران سید قاسم حسنی، محمود شارع پور، حسین حسن پورآلاشتی، وحید حیدر نتاج، مهدی رمضان زاده لسبویی، رضا شجری قاسم خیلی (1398)
پایان نامه
بررسی و مقایسه جایگاه و نقش زن در دو رمان «هزار خورشید تابان» و «دا» زکیه دهقان کفشگری، احمد غنی پور ملکشاه، حسین حسن پورآلاشتی (1402)
فردیت بلاغی امیرخسرو دهلوی و تاثیرپذیری از نظامی حبیب روحی کیکانلو، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه، حسین حسن پورآلاشتی (1402)
آسیب‌شناسی رفتار کودک و نوجوان در داستان‌های طنز معاصر (در دهه‌های هشتاد و نود) مهناز رحیمی مند، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1402)
بررسی گفتمان ایدئولوژیک و هوش معنوی در شعر و داستان کودک و نوجوان دهۀ 70 تا 90 خورشیدی سمیه سپهدار، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی سیر تحول شخصیت‌های شاهنامه با حماسه‌های منظوم پس از آن مهناز زارع وسطی کلا، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، رضا ستاری (1402)
نشانه‌شناسی آیات قرآنی در مثنوی معنوی نسرین شهبازی، حسین حسن پورآلاشتی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
‎کارکرد گفتمانی اصول استعاره و تصویر در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی با رویکرد نشانه -معناشناختی زینب زارع، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی زهرا پورخیراللهی، رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی (1401)
مضامین کلامی در مصیبت نامه و اسرار نامه عطار نیشابوری بهاره میر حسن نیا، بتول مهدوی، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
استعاره مفهومی در داستان های شهرنوش پارسی پور فاطمه اساسه، شهرام احمدی، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
دیالکتیک شعر و سیاست در دو دهه اخیر(مطالعه موردی دهه 80 و 90 شمسی) صمد حضرتی اوچ اغاج، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
تحلیل وجه شبه در آثار بابافغانی و صائب تبریزی مریم ایزدپناه، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
نشانه شناسی لایه‌ای رمزگان‌ها در داستان‌های کلیله‌و‌دمنه و مرزبان‌نامه و پنچاکیانه مریم حبیبیان، حسین حسن پورآلاشتی، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1401)
مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی معصومه اکبری، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی زهره نیک سیر، مسعود روحانی، مریم درپر، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی ملیحه هاشمی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم بهاره قربان نژاد زواردهی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سلمان رحیمی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بررسی گفتمانی بازگشت ادبی مریم محمودی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو، قدسیه رضوانیان (1397)
فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی (با تکیه بر شگردهای ترکیبی) مصطفی میردار رضایی، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1397)
فرایند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی مصطفی میردار رضایی، مرتضی محسنی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو (1397)
تصویر در متون شورانگیز نثر عرفانی فارسی علی اصغر خلیلی، سیاوش حق جو، رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی (1396)
تحلیل سبک شناختی اشعار شوکت بخاری محمد زارع، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1396)
بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی سیده زینب پناهیان، حسین حسن پورآلاشتی، شهرام احمدی (1396)