06 فروردین 1402
حسين حسن پورآلاشتي

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: پردیس دانشگاه مازندران ، علوم انسانی، گروه زبان و ادبات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 0911-1913162
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زهره فهامی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مصطفی گرجی (1401) بررسی و تحلیل «دنیای مطلوب »از منظر عین القضات همدانی و روزبهان بقلی با توجه به نظریۀ انتخاب «ویلیام گلاسر» ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: دوره 18، شماره 66; صفحه 213-242
2
مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1400) «بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» ادبیات تطبیقی: دوره 13، شماره 25; صفحه 285-310
3
سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400) تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): سال 14، شماره 11; صفحه (193 - 215)
4
رقیه هاشمی، غلامرضا پیروز، مهدی خبازی کناری، حسین حسن پورآلاشتی (1400) بررسی تبارشناسانه مفهوم الیناسیون (ازخودبیگانگی) در داستان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 62; از صفحه 127 تا صفحه
5
زهره فهامی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مصطفی گرجی (1400) بررسی و تحلیل مهمترین مطلوبهای بشری در عبهرالعاشقین و شرح شطحیات با توجه به گزاره های انتزاعی و انضمامی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: دوره 17 , شماره 63; از صفحه 215 تا صفحه
6
رضا امینی، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1400) تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعۀ موردیِ نماز، روزه) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س 17-ش63; 49-82
7
بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399) گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62 پژوهشنامه مکتب های ادبی: سال چهارم/ شمار هی دوازدهم/; 77 -100
8
حسین حسن پورآلاشتی، راشین مبشری (1399) رابطه ی قواعد بصری و دستور زبانی در تولید تصویر با تکیه بر شعر «در شب های سرد زمستانی» نیما یوشیج بلاغت کاربردی و نقد بلاغی: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10; 75-91
9
حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، رضا ستاری، راشین مبشری (1399) ترکیب بندی شعری از دیدگاه مکاتب ادبی با تکیه بر شعر «در میدان» احمد شاملو پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 4- شماره 10; 114-133
10
عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399) سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 51; 25-45
11
خدیجه نامدار جویباری، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی (1399) بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س16ـش59; 153-180
12
زهره نیک سیر، حسین حسن پورآلاشتی، مریم درپر، مسعود روحانی (1398) بررسی تاریخ نگاری ایدئولوژیک و مؤلفه های رئالیسم سوسیالیستی در مجموعه "از رنجی که می بریم" (با رویکرد سبک شناسی انتقادی) مطالعه موردی: دره ی خزان زده و زیرابی ها پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 3، شماره 7; 101-130
13
حسین حسن پورآلاشتی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1397) بررسی نقش شگردهای کنایه محور در تصویرسازی براعت استهلال های نفثه المصدور مطالعات زبانی و بلاغی: 2; 107-140
14
حسین حسن پورآلاشتی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1397) بررسی نقش شگردهای کنایهمحور در تصویرسازیبراعت استهلالهای نفثهالمصدور مطالعات زبانی و بلاغی: سال 9 شماره 17; 107-140
15
علی اصغر خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396) بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): سال یازدهم، شماره چهارم، پیاپی 92 ،; 23-40
16
حسین حسن پورآلاشتی، مهدیه جوادی (1396) بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 37; 61-92
17
امیرحسین بهمنی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396) بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی پژوهشنامه ادب غنایی: سال پانزدهم شماره .بیست و هشتم بهار و تابستان96; (صص 69-77
18
حسین حسن پورآلاشتی، بهروز آقابابایی رودباری (1396) نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی ادبیات پایداری: سال 9 شماره 16; 41-63
19
حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مهدیس کاظمی (1395) تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 12; 35-59
20
حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1395) بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی مطالعات شبه قاره: 1; 7-24
21
رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مرضیه حقیقی (1394) نقد اسطوره ای و روان شناختی جایگاه زن در بانوگشسب نامه پژوهش زنان: 1; 37-60
22
23
حسین حسن پورآلاشتی، احمد خلیلی (1392) دلیل نگارش آثار منثور از دیدگاه نویسندگان آنها پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 1; 1-37
24
غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1391) هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی شعر پژوهی: 4; 1-22
25
رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مریم بنی کریمی (1390) زن به مثابه نماد در داستان‏ هاى اسطوره‏ گراى معاصر ایران پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی: 1; 85-107
26
حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، ملیحه هاشمی (1390) مهارتهای ویژه و سبک خاص مولوی در «زاویه دید»، در حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک بنابر نظریه ژرار ژنت سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 1; 353-374
27
حسین حسن پورآلاشتی، رضا عباسی (1389) تحلیل زبانی اشعار فرخی یزدی بر اساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی (با تکیه بر غزل و چند رباعی) مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 1; 113-149
28
حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1388) تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 1; 89-106
29
عیسی اَمن خانی، مراد اسماعیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1388) تبارشناسی شهرت خیام در غرب کاوش نامه: 1; 187-200
30
31
حسین حسن پورآلاشتی، محمدعلی باغبان (1386) متناقض نمایی در قصاید خاقانی زبان و ادب فارسی: 1; 1-17
32
حسین حسن پورآلاشتی (1386) ویژگی زبان روایت در سه اثر از محمود دولت آبادی کاوش نامه: 1; 139-160
33
حسین حسن پورآلاشتی (1384) «معنی بیگانه» در شعر صائب تبریزی زبان و ادب فارسی: 1; 69-84
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهره نیک سیر، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مریم درپر (1400) تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی
2
ملیحه هاشمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1400) تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی
3
4
بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1400) بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم
5
سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400) تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
6
7
مریم محمودی، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1397) بررسی گفتمانی بازگشت ادبی
8
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی (1397) فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی (با تکیه بر شگردهای ترکیبی)
9
سیده زینب پناهیان، شهرام احمدی، حسین حسن پورآلاشتی (1396) بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی
کتاب
1
حسین حسن پورآلاشتی، راشین مبشری (1398) ده فرمان در نقد شعر شابک:978-622-6330-29-9
2
حسین حسن پورآلاشتی، راشین مبشری (1398) شش در چهار تجزیه و تحلیل اشعار معاصر شابک:978-622-6330-30-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!