1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی گفتمان ایدئولوژیک و هوش معنوی در شعر و داستان کودک و نوجوان دهۀ 70 تا 90 خورشیدی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
داستان و شعر معاصر کودک و نوجوان، لایۀ ایدئولوژیک، مطالعات بینا رشته‌ای، هوش معنوی.
سال 1402
پژوهشگران سمیه سپهدار(دانشجو)، مرتضی محسنی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد مشاور)، احمد غنی پور ملکشاه(استاد راهنما)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی گزاره‌ها و عناصر هوش معنوی در گفتمان با لایۀ ایدئولوژیک شعر و داستان کودک و نوجوان طی دهه‌های 70 تا 90 است، ازاین‌رو تلاش شده است ضمن ارائۀ شاخص‌های القاگر مفاهیم و نگرش‌هایی ایدئولوژیک موجود درکتب داستانی و منظوم کودک و نوجوان منتخب این سه دهه، مؤلفه های نه گانۀ هوش معنوی نیز در قالب جداول و نمودارهایی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند. روش پژوهش در این جستار توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و شیوۀ سند کاوی است. جامعۀ آمار پژوهش، منتخبی از آثار غیر ترجمه‌ای داستان و شعر کودک و نوجوانی است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهۀ هفتاد تا نود خورشیدی منتشر شده است که با توجّه به ارزیابی‌ها و بررسی‌های انجام‌شده به لحاظ محتوایی، توجّه مخاطب و اعتبار مؤسّسه‌ای که آن‌ها را منتشر کرده است، حائز اهمیّت است. ازجمله یافته‌های این رساله آن است که شاعران و نویسندگان در کتاب‌های موردبررسی، برای بیان و آموزش اندیشه‌ها و مفاهیم اخلاقی، معنوی و دینی از آموزه‌های دانش روانشناسی یعنی مؤلّفه‌ها و گزاره‌های هوش معنوی بهره گرفته‌اند. بر اساس نتایج پژوهش، مؤلّفه‌های روانشناسی معنوی ازجمله: یافتن امر مقدّس به کمک عقل قدسی، ظرفیّت تعالی و فرا رفتن از دنیای جسمانی و مادّی و متعالی ساختن آن، داشتن تفکّر انتقادی، احساس مسئولِیّت‌پذیری؛ وظیفه و رسالت اجتماعی، هویّت و معنا بخشی به خود و جهان، واگذاری امور به نیروی مقدّس (توکّل)، ظرفیّت‌های اخلاقی (عشق، صلح و شفقت)، در داستان‌ها و اشعار موردبررسی وجود دارد. در لایه‌های واژگانی، نحوی و بلاغی با توجّه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده بهره‌گیری از تشبیه، استعاره، جان بخشیدن به عناصر طبیعی و اشیاء و حیوانات، استفاده از واژگان بی‌نشان، وجوه فعلی مضارع ، ترتیب اجزای جمله و توالی اسم و صفات بسیار موردتوجّه شاعران و نویسندگان قرارگرفته است.